Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Opakowanie produktów kosmetycznych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 19 ust. 2 rozporządzenia Nr 1223/2009 należy interpretować w ten sposób, że informacje, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. d), f) i g) tego rozporządzenia, a mianowicie...

Abuzywność klauzuli prorogacyjnej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 25 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, że w celu zakwestionowania jurysdykcji sądu do rozpoznania powództwa o odszkodowanie wytoczonego przeciwko...

Europejski nakaz dochodzeniowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. c) ENDD należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „organu wymiaru sprawiedliwości” i „organu wydającego” w rozumieniu tych przepisów obejmuje prokuratora...

Metoda obliczania wartości akcji

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że prawo Unii należy interpretować w ten sposób, iż stoi ono na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że w przypadku powstania odpowiedzialności państwa...

Jurysdykcja w sprawach umów konsumenckich

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 15 ust. 1 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że osoba fizyczna zamieszkała w państwie członkowskim, która, po pierwsze, zawarła ze spółką mającą siedzibę w...

Płatność zbliżeniowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 63 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2015/2366 należy interpretować w ten sposób, iż dostawca usług płatniczych, który zamierza powołać się na odstępstwo przewidziane w tym przepisie,...

Decyzja o odmowie wydania wizy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 32 ust. 2 i 3 Kodeksu wizowego w świetle art. 47 Karty należy interpretować w ten sposób, że po pierwsze, nakłada na państwo członkowskie, które wydało ostateczną decyzję o odmowie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941