Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Odmowa wydania przez Polskę wizy długoterminowej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że prawo Unii, w szczególności art. 34 ust. 5 dyrektywy 2016/801 w świetle art. 47 KPP, należy interpretować w ten sposób, że nakłada ono na państwa członkowskie obowiązek...

Utrata kompetencji krajowego organu antymonopolowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że zasadę ne bis in idem ustanowioną w art. 50 KPP należy interpretować w ten sposób, iż znajduje ona zastosowanie do naruszeń prawa konkurencji takich jak nadużycie pozycji...

Nielegalny pobyt uchodźcy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3, 4, 6 i 15 dyrektywy 2008/115 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie umieściło w ośrodku detencyjnym obywatela państwa...

Wykorzystanie danych osobowych w postępowaniu karnym

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58 w zw. z art. 7, 8 i 11 oraz 52 ust. 1 KPP należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym przyznającym prokuraturze,...

Dopuszczalność zaskarżenia decyzji administracyjnej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 9 ust. 2 KA należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, aby dopuszczalność sądowych środków zaskarżenia, do których odnosi się to postanowienie i które...

Pomoc państwa w związku z COVID-19

Ewa Skibińska (oprac.)

W kwietniu 2020 r. Królestwo Szwecji zgłosiło Komisji Europejskiej środek pomocy w postaci programu gwarantowanych pożyczek dla niektórych przedsiębiorstw lotniczych zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE. 

Gwarancja spółki dominującej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że żaden z zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie na poparcie jej odwołania nie zasługuje na uwzględnienie i oddalił odwołanie w całości. 

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941