Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Jurysdykcja w sprawach o rozwód

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że ustanowioną w art. 18 TFUE zasadę niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi ona na przeszkodzie temu, aby jurysdykcja...

Właściwość Prezesa UOKiK

Ewa Skibińska (oprac.)

Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, bez konieczności badania pozostałych argumentów podniesionych przez skarżącą

Warunki udzielania zezwoleń

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że dyrektywę 94/22 i art. 4 ust. 2 i 3 dyrektywy OOŚ należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które ograniczają zasięg obszaru objętego...

Wynagrodzenie sprzeczne z dyrektywą usługową

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że prawo Unii należy interpretować w ten sposób, iż sąd krajowy rozpoznający spór toczący się wyłącznie między jednostkami nie jest zobowiązany, wyłącznie na mocy tego prawa, do...

Powództwo odszkodowawcze

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku lotu, który charakteryzuje istnienie jednej potwierdzonej...

Dyscyplinarne postępowanie wobec adwokata

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 6 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż nie skutkuje on zastosowaniem art. 47 KPP do postępowania odwoławczego zainicjowanego przed adwokackim sądem...

Etykietowanie środków spożywczych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że część E pkt 2 lit. a) załącznika VII do rozporządzenia Nr 1169/2011 należy interpretować w ten sposób, iż podmiot gospodarczy, w ramach etykietowania produktów sprzedawanych na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078