Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Arbitraż

Trybunał orzekł, że wydanie wobec danej osoby przez sąd państwa członkowskiego zakazu wszczynania i dalszego prowadzenia postępowania przed sądami innego Państwa Członkowskiego, z tego względu, że...

Zagrożenie życia

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 15 lit. c) dyrektywy Rady 2004/83/WE z 29.4.2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw...

Czas ochrony prawa pokrewnego prawu autorskiemu

TSWE orzekł, że art. 10 ust. 2 dyrektywy 2006/116 należy interpretować w ten sposób, że czas ochrony przewidziany przez tę dyrektywę znajduje zastosowanie w sytuacji, w której dany utwór lub przedmiot...

Pojęcie „produktu leczniczego według funkcji”

Trybunał wskazywał, że w celu stwierdzenia, czy produkt jest objęty zakresem definicji produktu leczniczego według jego funkcji w rozumieniu dyrektywy 2001/83, organy krajowe, działając pod kontrolą...

Prawo do corocznego płatnego urlopu

Wątpliwości sądów krajowych dotyczyły następującej kwestii: czy pracownik nieobecny w pracy z powodu zwolnienia chorobowego jest uprawniony do skorzystania z corocznego płatnego urlopu podczas tego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078