Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Przedstawiciel handlowy

Trybunał podkreślił, że zakresu swobodnego uznania, przysługującego Państwom Członkowskim na potrzeby dokonania, w odpowiednim przypadku, korekty – ze względów słuszności – wysokości świadczenia...

Odwołanie do TSWE. Nadużycie pozycji dominującej

Wanadoo Interactive S.A. była spółką należącą do grupy France Télécom, prowadzącą we Francji działalność w sektorze usług dostępu do internetu. Komisja uznała, że WIN naruszyła art. 82 TWE, ustalając...

Dyskryminacja ze względu na wiek

Z art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy wynika, że Państwa Członkowskie mogą uznać, że...

Zezwolenie na utworzenie prywatnej przychodni

Trybunał orzekł, że przepisy art. 43 i 48 TWE stoją na przeszkodzie przepisom krajowym – takim jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym – zgodnie z którymi do utworzenia prywatnego...

Ochrona baz danych

Trybunał stwierdził, że okoliczność, iż elementy rzekomo pobrane lub wtórnie wykorzystane z bazy danych chronionej prawem sui generis zostały uzyskane przez jej producenta ze źródeł niedostępnych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078