Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Zwolnienia grupowe

W wyniku sporu między Mono Car Styling SA – spółką będącą w likwidacji, a niektórymi z jej byłych pracowników, w przedmiocie zbiorowego zwolnienia, zostało przedłożone Trybunałowi pytanie...

Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

Trybunał orzekł, iż art. 5 ust. 4 rozporządzenia Nr 1383/2003 w zw. z art. 146 rozporządzenia Nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że pozwala on uprawnionemu z międzynarodowej rejestracji znaku...

Uznanie wyroku

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz....

Doręczanie dokumentów pozasądowych

Trybunał uznał, że współpraca sądowa mająca na celu poprawę i przyspieszenie przepływu dokumentów sądowych i pozasądowych może mieć miejsce zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i poza takim...

Znaki towarowe – reklama porównawcza

Trybunał uznał, iż art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią w...

Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich

Zgodnie z art. 6 dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich: Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078