Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Europejski nakaz aresztowania

Trybunał wskazał, że obywatel państwa członkowskiego, który legalnie przebywa w innym państwie członkowskim, ma prawo powołać się na art. 12 akapit pierwszy TWE przeciwko przepisom krajowym,...

Upadłość. Zastrzeżenie prawa własności

Trybunał uznał, że wyjątek przewidziany w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Nr 44/2001 w zw. z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Nr 1346/2000 należy, uwzględniając art. 4 ust. 2 lit. b) tego ostatniego...

Ograniczenia w przepływie kapitału

Trybunał orzekł, że wykładni art. 56 TWE należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się on obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak w postępowaniu przed sądem krajowym, które uzależniają...

Zbieg urlopu ze zwolnieniem chorobowym

Trybunał wskazał, że z samego brzmienia art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 – tj. przepisu od którego dyrektywa nie dopuszcza odstępstw – wynika, że każdy pracownik jest uprawniony do corocznego płatnego...

Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia

Trybunał orzekł, że odesłanie w art. 11 ust. 2 do art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że instytucja zabezpieczenia społecznego, która z mocy ustawy...

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Trybunał orzekł, że wykładni postanowień art. 6 ust. 1 zd. 2 i ust. 2 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.5.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078