Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Zasada ne bis in idem w prawie konkurencji

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 50 w zw. z art. 52 ust. 1 KPP należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie ukaraniu osoby prawnej grzywną za popełnienie naruszenia prawa konkurencji...

Kontrola powołania sędziego

Ewa Skibińska (oprac.)

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych postanowił o wszczęciu przeciwko sędzi M.F. postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu jej zarzutów dyscyplinarnych związanych z...

Ujawnienie giełdowych informacji poufnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 i 21 rozporządzenia Nr 596/2014 należy interpretować w ten sposób, że ujawnienie przez dziennikarza informacji poufnych jest zgodne z prawem, jeżeli należy je uznać za...

Prawo pasażera do odszkodowania

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że rozporządzenie to nie ma zastosowania do lotu łączonego objętego jedną rezerwacją, składającego się z dwóch...

Obowiązek informacyjny pośrednika

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 i 5 oraz art. 8 ust. 1 i 7 dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwiają się one temu, aby przed zawarciem umowy konsumentowi udzielono...

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczeń

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, iż zaniechaniem wprowadzającym w błąd w rozumieniu tego przepisu może być nieprzekazanie konsumentowi, który przystępuje...

Likwidacja zakładu ubezpieczeń

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 292 dyrektywy 2009/138 należy interpretować w ten sposób, iż prawo państwa członkowskiego, na którego terytorium toczy się postępowanie sądowe – w rozumieniu tego artykułu –...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078