Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Wyjątek od prawa odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 16 lit. c) dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż na przewidziany w tym przepisie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy można powołać się przeciwko konsumentowi,...

Pozwolenie na przywóz równoległy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 34 i 36 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwiają się one temu, aby właściwy organ pierwszego państwa członkowskiego odmawiał zatwierdzenia zmian informacji i...

Europejski nakaz aresztowania

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 27 ust. 2 i 3 decyzji ramowej 2002/584 trzeba interpretować w ten sposób, iż zasada specjalności, o której mowa w ust. 2 tego artykułu, nie stoi na przeszkodzie środkowi...

Pokrycie kosztów zagranicznego leczenia

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że: art. 56 TFUE i art. 8 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 2011/24 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które wyklucza – w...

Uprawnienie do wniesienia skargi

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 37 ust. 11 dyrektywy 2009/72 należy interpretować w ten sposób, że organ regulacyjny nie może odrzucić skargi wniesionej przez odbiorcę końcowego na operatora systemu przesyłowego...

Legitymacja do wytoczenia powództwa alimentacyjnego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że instytucja publiczna dochodząca w drodze powództwa regresowego zwrotu kwot wypłaconych tytułem alimentów na rzecz wierzyciela alimentacyjnego, w którego prawa wstąpiła względem dłużnika...

Krótkoterminowy wynajem

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 2 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które ustanawia system uzależniający prowadzenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 4869