Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Przepis krajowy, który powoduje, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują niższe wynagrodzenie niż pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy za tę samą liczbę...

Złota akcja a swoboda przepływu kapitału

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przepisy niemieckiej ustawy o spółce Volkswagen dotyczące ograniczenia prawa głosu do 20%, ustalenia mniejszości blokującej na 20% oraz uprawnienia...

Konkurs telewizyjny a reklama

Audycja lub część audycji telewizyjnej, w której poprzez bezpośrednie wybranie komercyjnego numeru telefonicznego widz uzyskuje od nadawcy telewizyjnego możliwość udziału w konkursie z nagrodami, w...

Właściwość miejscowa sądu

Artykuł 6 pkt 1 rozporządzenia Nr 44/2001 ma zastosowanie, gdy powództwa wniesione przeciwko różnym pozwanym są ze sobą powiązane w chwili ich wniesienia, a zatem gdy istnieje interes prawny w łącznym...

Znaki towarowe

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że samo występowanie podobieństw fonetycznych między znakami towarowymi nie wystarcza, by przesądzić o prawdopodobieństwie wprowadzenia konsumenta w błąd.

Ograniczenia zasady powagi rzeczy osądzonej

Prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie stosowaniu zasady powagi rzeczy osądzonej w przypadku, gdy jej stosowanie uniemożliwia odzyskanie pomocy państwa przyznanej z naruszeniem prawa wspólnotowego.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2021
Liczba tekstów: 4863