Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Znaki towarowe

W opinii TS art. 14 dyrektywy 2000/31 należy interpretować w ten sposób, że ustanowiona w nim zasada ma zastosowanie do podmiotu świadczącego usługę odsyłania w Internecie, jeżeli przy świadczeniu...

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Trybunał wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18 zamówieniami publicznymi są umowy o charakterze odpłatnym zawierane w formie pisemnej. Pojęcie „zamówienia publiczne na roboty...

Jurysdykcja szczególna

Trybunał orzekł, że wykładni art. 5 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia należy dokonywać w ten sposób, że w przypadku świadczenia usług w kilku państwach członkowskich sądem właściwym dla...

Usługi telekomunikacyjne

Trybunał uznał, że przepisy krajowe, takie jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, które zakazują przedsiębiorstwu, w celu ochrony użytkowników końcowych, uzależniania zawarcia umowy...

Obywatelstwo Unii

Trybunał orzekł, że prawo Unii, a konkretnie art. 17 TWE (obecnie art. 20 TFUE) nie stoi na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie cofnęło obywatelowi Unii Europejskiej nabyte przez nadanie...

Jurysdykcja w dziedzinie umów

W opinii Trybunału umowy, których przedmiotem jest dostawa towarów przewidzianych do wytworzenia lub wyprodukowania, nawet w razie określenia przez kupującego wymogów dotyczących pozyskania, obróbki i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974