Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Umowy konsumenckie

Trybunał uznał, że art. 4 ust. 2 i art. 8 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak będące przedmiotem postępowania przed...

Gry losowe w Internecie

Reasumując TS orzekł, iż art. 56 TfUE należy interpretować w ten sposób, że zasada równego traktowania i wynikający z niej obowiązek przejrzystości znajdują zastosowanie do procedur przyznawania i...

Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczeń

Trybunał orzekł, że wykładni art. 24 rozporządzenia 44/2001 należy dokonywać w ten sposób, że sąd, do którego wniesiono skargę niezgodnie z zasadami zawartymi w sekcji 3 rozdziału II rozporządzenia...

Odpowiedzialność przewoźników lotniczych za bagaż

Trybunał orzekł, że pojecie „szkoda” leżące u podstaw art. 22 ust. 2 Konwencji ustalającego granicę odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkodę wynikającą m.in. z utraty bagażu, powinno być...

Honorarium autorskie

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/84 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie istnieniu przepisu prawa krajowego takiego jak będący przedmiotem postępowania...

Ochrona konsumentów

Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 2 dyrektywy 85/577 nie stoi na przeszkodzie, w okolicznościach takich, jak w niniejszej sprawie stosowaniu zasady wypracowanej w orzecznictwie krajowym, zgodnie z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974