Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Reklama zagranicznej apteki wysyłkowej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że dyrektywę 2001/83 należy interpretować w ten sposób, że nie ma ona zastosowania do uregulowania krajowego zakazującego aptece, która sprzedaje produkty lecznicze drogą wysyłkową,...

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 14 pkt 6 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu przewidującemu obecność w organie kolegialnym właściwym do wydania...

Właściwość międzynarodowa sądu

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, że na rynku, na który wywierały wpływ praktyki antykonkurencyjne mające znamiona zmowy dotyczącej...

Sprzedaż zagranicznych leków

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że środek krajowy stanowiący transpozycję art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/83 i uzależniający możliwość wydania pacjentowi produktu leczniczego, który nie uzyskał PDO, od okazania recepty...

Udostępnianie danych użytkowników sieci

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO w zw. z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on, co do zasady, ani systematycznej...

Europejskie poświadczenie spadkowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 65 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że EPS rodzi skutki wobec wszystkich osób, które są w nim imiennie wymienione,...

Klauzule abuzywne w umowach frankowych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, iż warunki umowy kredytu, przewidujące, że waluta obca jest walutą rozliczeniową, a euro jest walutą spłaty, i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941