Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Nieautoryzowane transakcje

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 47 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2007/64 należy interpretować w ten sposób, iż dostawca usług płatniczych płatnika jest zobowiązany przekazać temu płatnikowi informacje umożliwiające...

Ochrona danych osobowych w postępowaniu cywilnym

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 i 6 RODO należy interpretować w ten sposób, iż przy ocenie kwestii, czy należy nakazać przedstawienie dokumentu zawierającego dane osobowe, sąd krajowy jest zobowiązany...

Nieważność umowy frankowej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umowy zawartej...

Ryzyko prania pieniędzy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 56 akapit pierwszy i art. 63 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie środkowi administracyjnemu, poprzez który właściwy organ państwa...

Europejskie poświadczenie spadkowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Reasumując TS orzekł, że art. 1 ust. 2 lit. l), art. 68 lit. l) i art. 69 ust. 5 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa...

Status przedsiębiorcy i konsumenta

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli okaże się niemożliwe ustalenie w wymagany prawem sposób, w ramach całościowej oceny...

Przedterminowe wygaśnięcie umowy kredytu

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 i art. 4 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż – z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 4 ust. 2 tej dyrektywy – sprzeciwiają się one temu, aby...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032