Monitor Prawniczy / Aktualności

Wzór przemysłowy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.1.2002 r. w sprawie zgłoszenia i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358) określa wymogi dotyczące zgłoszenia wzoru przemysłowego...

Administracja celna

Ustawa z 20.3.2002 r. o przekształceniach w administracji celnej (Dz.U. Nr 41, poz. 365) tworzy dwa organy w sprawach celnych - dyrektora izby celnej oraz naczelnika urzędu celnego.

Przekształcenia w administracji celnej

Wchodzi w życie art. 2 ustawy z 20.3.2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, który znosi dwie instytucje: centralny organ administracji państwowej - Prezesa...

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Apelacja od postanowienia o odmowie wpisu firmy przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podlega opłacie w wysokości stałej określonej w § 45 ust. 13 w zw. z § 20 ust. 1...

Bankowy tytuł egzekucyjny

Syndyk masy upadłości banku może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm.). Uchwała SN z 28.2.2002 r., III...

Umowa o dzieło

Jeżeli przyjmujący zamówienie skutecznie nie usunął wad dzieła w wyznaczonym terminie (art. 637 § 1 KC), zamawiający nie może żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia wad na koszt przyjmującego...

Odmowa ponownego zatrudnienia

Zależne od pracownika uchybienie siedmiodniowego terminu zgłoszenia gotowości do pracy, który biegnie od przywrócenia pracownika do pracy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu I instancji, bądź na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085