Monitor Prawniczy / Aktualności

Podobieństwo towarów a podobieństwo oznaczeń

NSA wskazał, że stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 1 ZnTowU przeszkodę do rejestracji znaku stanowi prawo z rejestracji znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. W przypadku podobieństwa znaków...

Prawo obywatela do dostępu do informacji

Skarżący - Dobiesław S. na podstawie art. 61 Konstytucji, art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw...

Obowiązek meldunkowy

Trybunał orzekł, że art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach jest niezgodny z art. 52 ust. 1 i art. 83 w zw. z art. 2 Konstytucji. TK uznał, że zaskarżony przepis jest sprzeczny z zasadą...

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.4.2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 50, poz....

Prawo jazdy dla osiemnastolatków

Z dniem 1.6. wszedł w życie art. 90 ust. 2 pkt 3 stawy z 6.9.2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 129, poz. 1444 ) stanowiący o tym, iż osoba, która nie ukończyła 18 lat, może...

Ochrona konkurencji i konsumentów

Z powodu implementacji do prawa polskiego Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego o wydawanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów nakazach zaprzestania szkodliwych praktyk Sejm uchwalił...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070