Monitor Prawniczy / Aktualności

Odpowiedzialność pracodawcy

W procesie o odszkodowanie od pracodawcy, którego odpowiedzialność jako prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody oparta jest na zasadzie ryzyka (art. 435 § 1 KC) zbędne jest...

Zmniejszenie zatrudnienia

Zmniejszenie zatrudnienia jest przesłanką nabycia prawa do odprawy w razie rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 28.12.1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Dni wolne od pracy

Sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za dzień wolny od pracy w rozumieniu art. 115 KC w związku z art. 165 § 1 KPC.

Prawo do emerytury

Przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego nie wpływa na możliwość realizacji nabytego przed dniem 1.1.1999 r. prawa do emerytury na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15.5.1989 r. w...

Koszty zastępstwa prawnego

W sprawie toczącej się na skutek odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę należy przyjmować jednakową podstawę do zasądzania kosztów zastępstwa prawnego, niezależnie od wyboru żądania.

Doręczenie orzeczenia sądu

Złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia sądu II instancji z uzasadnieniem przez jednego z pozwanych, niebędących współuczestnikami jednolitymi, nie otwiera drogi do zaskarżenia...

Wartość przedmiotu zaskarżenia

Roszczenia nie stanowiące przedmiotu rozpoznania sprawy nie podlegają uwzględnieniu przy oznaczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia kasacją.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2022
Liczba tekstów: 4998