Monitor Prawniczy / Aktualności

Ustalenie prawa do renty

W postępowaniu wszczętym na skutek ponownego wniosku o ustalenie prawa do renty, po uprzedniej odmowie przyznania tego świadczenia w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem sądowym, powaga rzeczy...

Prawo do renty

Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, doliczenie w postępowaniu sądowym do okresów składkowych i nieskładkowych uwzględnionych przez organ rentowy, okresów ubezpieczenia...

Nieskładkowe okresy ubezpieczenia

Nieskładkowe okresy ubezpieczenia uwzględnia się w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych posiadanych łącznie w Polsce i za granicą, jeżeli umowa międzynarodowa...

Składki na ubezpieczenie społecznie

Umowa między kupującym państwowy zakład podlegający likwidacji, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozłożenia na raty przejętych, zaległych składek ubezpieczeniowych, mimo że wywiera...

Pozwolenie budowlane

Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania...

Czasowe zajęcie nieruchomości

Należne właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) nieruchomości gruntowej odszkodowanie ustala właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli inwestycja liniowa była...

Potrącenie kosztów

Podatnik, który nabył towar w celach handlowych, może potrącać koszty jego nabycia tylko w tych latach podatkowych, w których uzyskiwał przychody ze sprzedaży kolejnych partii tego towaru (art. 15...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820