Monitor Prawniczy / Aktualności

Prawo budowlane

Ustawa z 27.3.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw upraszcza niektóre procedury ...

Prawo wyboru komornika

Sąd Najwyższy stwierdził, iż prawo wyboru komornika, określone w art. 8 ust. 1 KomSEgzU, nie ma zastosowania do egzekucji z nieruchomości.

Klauzula wykonalności

Zbywca wierzytelności nie jest legitymowany do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane na podstawie art. 788 § 1 KPC o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności.

Koszty sądowe

Sąd Najwyższy stwierdził, że do apelacji podlegającej wpisowi stałemu, wniesionej przez adwokata reprezentującego stronę zwolnioną od kosztów sądowych w ułamkowej części, stosuje się przepis art. 17...

Udział we współwłasności

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wątpliwości prawne składu orzekającego NSA: „Czy ustalona proporcjonalnie do udziału we współwłasności kwota odliczeń określona w art. 26 ust. 3 ustawy o podatku...

Wydanie surowszego orzeczenia

Sąd Najwyższy uznał, że wydanie „orzeczenia surowszego” w rozumieniu art. 443 KPK - po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania - jest dopuszczalne w dalszym postępowaniu...

Mieszkania dla prokuratorów

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.4.2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2022
Liczba tekstów: 4958