Monitor Prawniczy / Aktualności

Tożsamość świadka

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z...

Zwalczanie przestępczości korupcyjnej

Ustawa z 13.6.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy - Prawo bankowe.

Dziedziczenie zezwolenia

Decyzja o zmianie sposobu użytkowania budynku dotyczy nieruchomości, a ta stanowi składnik masy spadkowej. Wobec tego w przypadku śmierci strony do udziału w postępowaniu należy wezwać spadkobierców...

Dopuszczalność odwołania

Powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego twierdząco odpowiedział na pytanie prawne pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rz. o następującej treści: „Czy od decyzji...

Osoba uprawniona do wniesienia środka odwoławczego

Osoba, która w ciągu dwóch lat od dnia zwolnienia ze stanowiska sędziego lub prokuratora wykonuje zawód adwokata w okręgu tej izby adwokackiej, w której uprzednio zajmowała powyższe stanowiska, z mocy...

Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa nie posiada uprawnienia do złożenia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego dotyczącego kwestii przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe ze względu...

Ponowne ustalenie prawa do świadczeń

Sąd Najwyższy uznał, że odmienna ocena dowodów dołączonych do wniosku o emeryturę lub rentę, przeprowadzona przez organ rentowy po uprawomocnieniu się decyzji przyznającej świadczenie, nie jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2022
Liczba tekstów: 4958