Monitor Prawniczy / Aktualności

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Działanie pracodawcy mające na celu ustalenie przyczyn powstania konfliktu pomiędzy pracownikami, polegające na sporządzeniu i złożeniu do akt osobowych notatki o jego zachowaniu, nie może być uznane...

Niezdolność do pracy

Wykonywanie pracy, do której ze względu na stan zdrowia pracownik nie jest zdolny, a którą wykonuje albo z narażeniem zdrowia albo z zaniedbaniem obowiązków wymagających pełnej sprawności, nie jest w...

Przywrócenie do pracy

W sprawie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach w związku z wadliwym wypowiedzeniem warunków pracy i płacy wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi suma wynagrodzenia za pracę sprzed jego...

Niedopuszczalność drogi sądowej

Niedopuszczalna jest droga sądowa dochodzenia roszczenia o wydanie przez pracodawcę informacji podatkowej o uzyskanych ze stosunku pracy dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie

Pracownikowi, który wyraził zgodę na cofnięcie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (art. 57...

Wypowiedzenie terminowych umów o pracę

Przepis art. 411 § 2 KP dotyczy tylko wypowiedzenia terminowych umów o pracę zawartych przed ogłoszeniem upadłości lub wszczęciem postępowania zmierzającego do likwidacji pracodawcy.

Likwidacja zakładu pracy

Faktyczne zaprzestanie działalności przez pracodawcę wyrażające się zlikwidowaniem “z dnia na dzień” zakładu pracy może być w okolicznościach poszczególnej sprawy traktowane jako zachowanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2021
Liczba tekstów: 4800