Monitor Prawniczy / Aktualności

Zapożyczenia nazwy znaku towarowego

W 1997 r. na rzecz ZPT w W. (uczestnika postępowania) dokonano rejestracji znaku słowno-graficznego „MR”. W 1999 r. skarżący (Unilever Polska) złożył wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji ww....

Podpis elektroniczny

Celem, uchwalonej w dniu 18.9.2001 r., ustawy o podpisie elektronicznym jest opatrzenie danych elektronicznych, zawierających oświadczenie woli, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy...

Podział majątku wspólnego

SN podjął uchwałę w której stwierdził, iż wartość prawa najmu lokalu komunalnego, objętego podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czynszem wolnym a czynszem regulowanym z uwzględnieniem -...

Reprezentacja spółki cywilnej

Powiększony skład pięciu sędziów NSA w uchwale z 1.7.2002 r. zawarł tezę, że jeżeli wspólnicy spółki cywilnej w jej umowie lub w odrębnej uchwale nie wskazali jednego lub kilku wspólników do...

Aplikacje radcowskie przed TK

NSA po rozpoznaniu skargi Agnieszki G. na uchwałę KRRP w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące zgodności...

Unieważnienie małżeństwa

W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków sąd ustala istnienie okoliczności wymienionych w art. 12 § 1 zd. 2 KRO.

Wstąpienie w stosunek najmu

Wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 KC, także wtedy gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2021
Liczba tekstów: 4800