Monitor Prawniczy / Aktualności

Odliczenia z kasy mieszkaniowej

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych i uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał na...

Obniżenie kwoty podatku

NSA zajął stanowisko, iż wyrażenie w fakturze VAT kwoty podatku naliczonego w walucie wymienialnej (EURO) w stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. nie pozbawiało podatnika podatku od towarów i usług...

Nadpłata opłaty skarbowej

Zdaniem NSA aby odmówić stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w opłacie skarbowej należało ustalić, przy udziale organów statystyki publicznej, że kwalifikacja zawartych umów sprzedaży udziałów jako usług...

Bezczynność organu

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę spółki B. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-M. w przedmiocie zwrotu środków pieniężnych zajętych w postępowaniu egzekucyjnym. Skarżąca spółka...

Nadanie klauzuli wykonalności

Zbywca wierzytelności nie jest legitymowany do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane na podstawie art. 788 § 1 KPC o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Do apelacji podlegającej wpisowi stałemu, wniesionej przez adwokata reprezentującego stronę zwolnioną od kosztów sądowych w ułamkowej części, stosuje się przepis art. 17 ustawy z 13.6. 1967 r. o...

Postępowanie egzekucyjne

Administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący składki na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy może stanowić tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 3 KPC.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2022
Liczba tekstów: 4954