Monitor Prawniczy / Aktualności

Podział majątku wspólnego

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, w skład którego wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego sąd, nakazując jednemu z...

Wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

Komornik jest legitymowany do złożenia w interesie i na rzecz wierzyciela wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. W razie przyłączenia się kolejnego...

Przedawnienie roszczenia o odsetki

Roszczenie o odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawnia się z upływem lat dwóch (art. 554 KC).

Własność czasowa gruntów warszawskich

Zdaniem NSA termin do zgłoszenia przez dotychczasowego właściciela gruntu wniosku o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy (własności czasowej) na tym gruncie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dekretu...

Najem lokali

TK uznał, że zawężenie kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu jest zgodne z zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji). Uprawnienia najemcy z założenia są zupełnie...

Prawo autorskie

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt. 11 lit. b w związku z art. 4 ustawy z 8.10.2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

Wspólność majątkowa małżonków

SN uznał, że akcje pracownicze nabyte w trybie PrywPPU przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, w wyniku realizacji uprawnienia uzyskanego przed ustaniem wspólności ustawowej, są...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974