Monitor Prawniczy / Aktualności

Płatność zbliżeniowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 63 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2015/2366 należy interpretować w ten sposób, iż dostawca usług płatniczych, który zamierza powołać się na odstępstwo przewidziane w tym przepisie,...

Decyzja o odmowie wydania wizy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 32 ust. 2 i 3 Kodeksu wizowego w świetle art. 47 Karty należy interpretować w ten sposób, że po pierwsze, nakłada na państwo członkowskie, które wydało ostateczną decyzję o odmowie...

Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od decyzji

Na gruncie art. 64a ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 KPA przysługuje tylko stronie postępowania...

Wznowienie postępowania na podstawie wyroku TSUE

W ramach podstawy wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego można powoływać się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak tylko taki, który opublikowany został po wydaniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772