Monitor Prawniczy / Aktualności

Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT

Dla oceny czy doszło do zbycia przedsiębiorstwa niewystarczające jest porównanie katalogu składników należących do zbywcy z listą składników przekazanych nabywcy, kluczowe znaczenie ma funkcjonalny i...

Kwalifikacja pojazdu jako odpadu

Uszkodzony pojazd sprowadzony z zagranicy może zostać zakwalifikowany jako odpad, a właściciel może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów jego zagospodarowania. 

Doręczenie kompletnego rozstrzygnięcia organu

Zainicjowanie postępowania przed sądem administracyjnym jest uzależnione od doręczenia stronie postępowania aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej, strona ma prawo do zapoznania się z...

Europejskie poświadczenie spadkowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 65 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że EPS rodzi skutki wobec wszystkich osób, które są w nim imiennie wymienione,...

Klauzule abuzywne w umowach frankowych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, iż warunki umowy kredytu, przewidujące, że waluta obca jest walutą rozliczeniową, a euro jest walutą spłaty, i...

Publiczny dostęp do danych o punktach karnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się ona temu, aby Trybunał Konstytucyjny państwa członkowskiego, do którego wniesiono skargę na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836