Monitor Prawniczy / Aktualności

Przepisy covidowe a prawo do sprawiedliwego procesu

Sąd Najwyższy stwierdził, że rozpoznanie w składzie jednoosobowym odwołania w sprawie cywilnej na podstawie art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2.3.2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z...

Opóźnienia w płatnościach

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 w zw. z ust. 3 tego artykułu i art. 7 ust. 1 akapit drugi lit. c) dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy...

Skutki prawne nieważności umowy kredytu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż przepis ten stoi na przeszkodzie temu, aby w sytuacji gdy warunek obciążający konsumenta ryzykiem kursowym...

Naruszenie prawa autorskiego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, iż w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej, o którym to...

Prawo do bycia zapomnianym

Prymat wolności prasy nad ochroną prawa do prywatności jest możliwy, tylko jeśli są realizowane cele działalności prasowej, czyli wówczas gdy konkretna informacja zawarta w materialne prasowym posiada...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070