Monitor Prawniczy / Aktualności

Dopuszczalność zaskarżenia decyzji administracyjnej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 9 ust. 2 KA należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, aby dopuszczalność sądowych środków zaskarżenia, do których odnosi się to postanowienie i które...

Pomoc państwa w związku z COVID-19

Ewa Skibińska (oprac.)

W kwietniu 2020 r. Królestwo Szwecji zgłosiło Komisji Europejskiej środek pomocy w postaci programu gwarantowanych pożyczek dla niektórych przedsiębiorstw lotniczych zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE. 

Gwarancja spółki dominującej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że żaden z zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie na poparcie jej odwołania nie zasługuje na uwzględnienie i oddalił odwołanie w całości. 

Nakaz powrotu uprowadzonego dziecka

Odmowę nakazania powrotu dziecka uzasadnia tylko taka szkoda fizyczna lub psychiczna, która stawia dziecko w sytuacji nie do zniesienia, przy czym ryzyko takiej szkody musi być poważne....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 4768