Monitor Prawniczy / Aktualności

Braki konstrukcyjne skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna, w której nie wskazano zakresu żądanego uchylenia i zmiany zaskarżonego orzeczenia, podlegała odrzuceniu jako obarczona nieusuwalnym brakiem konstrukcyjnym – wynika z postanowienia...

Zwrot kosztów doręczenia komorniczego od pozwanego

Poniesienie przez powoda kosztów związanych z doręczeniem za pośrednictwem komornika po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie uzasadnia zasądzenie tych kosztów od pozwanego na podstawie...

Odszkodowanie za uraz psychiczny pasażera

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 17 ust. 1 PrzewLotK należy interpretować w ten sposób, że za uraz psychiczny spowodowany u pasażera „wypadkiem” w rozumieniu tego postanowienia, który nie jest związany z...

Aktualizacja prospektu emisyjnego

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 99a lit. r dyrektywy 2009/65 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym spółka zarządzająca, która nie...

Wyłączenie z masy upadłości

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 pkt 5 oraz art. 3, 4, 57, 70 i 80 rozporządzenia Nr 1083/2006, art. 11, 54, 56 i 58 rozporządzenia Nr 1306/2013, a także art. 2 lit. i), art. 3 i 4 oraz art. 72 ust. 1...

Opróżnienie a wyłączenie budynku z użytkowania

Stwierdzenie nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa może nastąpić tylko wówczas, gdy naruszenie to jest oczywiste. Nie jest dopuszczalne opieranie się na okolicznościach ocennych, np....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070