Monitor Prawniczy / Aktualności

Pozwolenie na przywóz równoległy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 34 i 36 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwiają się one temu, aby właściwy organ pierwszego państwa członkowskiego odmawiał zatwierdzenia zmian informacji i...

Europejski nakaz aresztowania

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 27 ust. 2 i 3 decyzji ramowej 2002/584 trzeba interpretować w ten sposób, iż zasada specjalności, o której mowa w ust. 2 tego artykułu, nie stoi na przeszkodzie środkowi...

Pokrycie kosztów zagranicznego leczenia

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że: art. 56 TFUE i art. 8 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 2011/24 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które wyklucza – w...

Uprawnienie do wniesienia skargi

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 37 ust. 11 dyrektywy 2009/72 należy interpretować w ten sposób, że organ regulacyjny nie może odrzucić skargi wniesionej przez odbiorcę końcowego na operatora systemu przesyłowego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772