Monitor Prawniczy / Aktualności

Pojęcie „pojazd”

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 pkt 1 dyrektywy 2009/103 należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie „pojazd” w rozumieniu tego przepisu nie obejmuje roweru, którego silnik elektryczny zapewnia wyłącznie...

Klauzula wyboru prawa ukraińskiego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 75 w zw. z art. 22 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie temu, aby w przypadku gdy przed przyjęciem tego rozporządzenia...

Prawo do uzyskania duplikatu umowy kredytu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, iż konsument w rozumieniu art. 3 lit. a) tej dyrektywy może wymagać od kredytodawcy wydania egzemplarza tej...

Niedoręczenie decyzji a bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu wniesiona po zakończeniu postępowania administracyjnego poprzez wydanie decyzji jest niedopuszczalna, nawet jeśli organ nie doręczył tej decyzji stronie. Kwestia...

Weryfikacja podpisu elektronicznego przez sąd

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że skargę opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy uznać za podpisaną, jeśli podpis elektroniczny został złożony w okresie ważności certyfikatu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5086