Zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie KC, KPC oraz niektórych innych ustaw

A A A

22.7.2014 r. RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości stanowi kolejne stadium informatyzacji postępowania cywilnego. Ponadto, przewiduje zmiany w przepisach regulujących postępowanie rozpoznawcze, klauzulowe oraz egzekucyjne.

Zgodnie z założeniami przyjętego projektu, informatyzacja postępowania cywilnego będzie polegała między innymi na wprowadzeniu możliwości wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem tzw. elektronicznego biura podawczego. Możliwość taka nie będzie się ograniczać wyłącznie do spraw już wszczętych drogą elektroniczną. Wniesienie pisma procesowego za pośrednictwem elektronicznego biura podawczego będzie mogło mieć zastosowanie również i w tzw. tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Projekt ustawy przewiduje ponadto rozszerzenie stosowania doręczeń elektronicznych. Dodatkowo, wprowadza elektroniczne potwierdzenie odbioru i przewiduje rozszerzenie na inne postępowania zasad regulujących dotychczas elektroniczne postępowanie upominawcze. Zaplanowano także, że stronom wyraźnie przyznane zostanie prawo – za zgodą sądu – do utrwalania dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego.

Projekt ustawy wprowadza elektroniczne postępowanie w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, jak i elektroniczną licytację ruchomości.

Przyjęty przez RM projekt przewiduje zmiany przepisów dotyczących niektórych czynności procesowych, które służyć mają usprawnieniu toczącego się postępowania. Projekt ustawy wprowadza między innymi zasadę, że sędzia, co do którego złożony został wniosek o jego wyłączenie będzie podejmował dalsze czynności w sprawie. Nie będzie to dotyczyć jedynie sytuacji wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Na mocy projektu ustawy również referendarze sądowi zostali umocowani do dokonywania wszelkich czynności procesowych w postępowaniu upominawczym – w chwili obecnej mogą wyłącznie wydawać nakazy zapłaty i zarządzenia. W celu usprawnienia postępowania – w razie spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie – wprowadzono możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Przyjęty 22.7.2014 r. projekt ustawy zakłada ograniczenie katalogu czynności komornika podlegających zaskarżeniu. Także procedura wnoszenia i rozpoznawania skarg na w/w czynności uległa zmianie. Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie instytucji poszukiwania majątku dłużnika i wyjawienia majątku. Projekt modyfikuje przepisy regulujące związanie organu egzekucyjnego wnioskiem wierzyciela co do sposobu egzekucji. Komornik będzie prowadził egzekucję ze wszystkich znanych mu składników majątku. Nie będzie to jednak dotyczyć nieruchomości, gdyż w tym zakresie wniosek wierzyciela będzie niezbędny. Zmianie ulegnie podstawa powództwa egzekucyjnego. Projekt ustawy rezygnuje również z obowiązku wysłuchania stron przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie KC, KPC oraz niektórych innych ustaw
Olga Sztejnert-Roszak (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny