Zmiany obowiązujących przepisów KPC

A A A

26.9.2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1296). Zmiany weszły w życie 27.10.2014 r.

Ustawa wprowadza istotne zmiany procedury cywilnej między innymi w zakresie realizacji jawności postępowania w zakresie dostępu do akt sprawy, a także treści protokołu pisemnego.Kolejne zostaną opisane w następnych newsletterach.

Nowelizacja przewiduje przede wszystkim możliwość udostępniania treści protokołów i pism w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego. Dodatkowo, na skutek wprowadzonych zmian stronom i uczestnikom postępowania przyznane zostało prawo do otrzymywania z akt sprawy zapisu obrazu i dźwięku. Do dnia wejścia w życie omawianej ustawy obowiązujące przepisy przewidywały możliwość udostępniania wyżej wskazanym podmiotom wyłącznie zapisu dźwięku. W zakresie treści art. 9 KPC ustawodawca wprowadził jednak pewnie ograniczenia, w myśl których gdy postępowanie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymywania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku.

Ustawa wprowadza ponadto zmiany w zakresie treści art. 158 KPC. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu protokół sporządzony pisemnie musi zawierać wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone, a także czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu) oraz inne czynności stron, które według szczególnych przepisów ustawy powinny być wciągnięte, wpisane, przyjęte, złożone, zgłoszone lub wniesione do protokołu. Nowo dodany art. 158 § 11 KPC stanowi ponadto, że protokół sporządzony pisemnie może zawierać wnioski i twierdzenia stron, streszczenie wyników postępowania dowodowego oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia. Przewiduje on również możliwość powoływania się na pisma przygotowawcze – zamiast wniosków i twierdzeń.

Na skutek nowelizacji również art. 158 § 2 KPC otrzymał nowe brzmienie. Zgodnie z jego znowelizowaną treścią w sytuacji, gdy przebiegu posiedzenia nie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół sporządzony pisemnie zawiera, oprócz danych i okoliczności określonych w § 1, wnioski oraz twierdzenia stron, udzielone pouczenia, a także wyniki postępowania dowodowego oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia; zamiast wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze.

Zmianie uległa także treść art. 158 § 4 KPC, zgodnie z którym przewodniczący może zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Wcześniej upoważniony do dokonania tej czynności był prezes sądu na wniosek przewodniczącego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany obowiązujących przepisów KPC
Olga Sztejnert-Roszak (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny