Zmiany KPC wynikające z noweli z 7.2.2014 r.

A A A

„Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 1¹, jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności” – tak brzmi nowa treść art. 783 § 3 KPC.

 

Ustawa z 7.2.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 293) dopuszcza tzw. uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności, której celem jest uproszczenie czynności orzeczniczych w prowadzonym postępowaniu klauzulowym.

 

Zgodnie z treścią ustawy zmieniającej, jeżeli tytułem egzekucyjnym jest prawomocne orzeczenie sądu lub też podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem czy też prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie referendarza sądowego, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności „wydawane” jest poprzez umieszczenie na ww. tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności. Na skutek zmian, które weszły w życie 10.4.2014 r. nie ma potrzeby wydawania przez sąd każdorazowo oddzielnego postanowienia w tym przedmiocie.

 

Omawiana ustawa zmieniła ponadto treść § 4 poprzedniej wersji KPC, który obecnie stanowi, że jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postepowaniu upominawczym, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie klauzuli wykonalności w systemie informatycznym i opatrzenie jej podpisem elektronicznym sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie.

 

Nowelizacja swoim zakresem obejmuje ponadto kwestie związane z treścią, jakiej powinno odpowiadać postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także kwestie związane z umieszczeniem samej klauzuli na tytule egzekucyjnym (art. 783 § 1–2 KPC). Zmienione przepisy regulują problematykę związaną z wykonalnością postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, w części w jakiej przyznaje wierzycielowi zwrot kosztów postępowania. Dotyczą one ponadto kwestii doręczeń w postępowaniu klauzulowym, a także biegu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności.

 

Przyjęta nowelizacja procedury cywilnej jest wynikiem wyroku TK z 22.11.2010 r. (P 28/2008). Organ ten zakwestionował wówczas § 182 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie przekroczenia upoważnienia do wydania aktu wykonawczego regulującego działalność sądów administracyjnych.

 

Zakwestionowany przez TK przepis rozporządzenia dopuszczał możliwość nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu i ugodzie sądowej bez wydawania oddzielnego postanowienia w tym przedmiocie, chyba że klauzula miała być nadana na rzecz osoby lub przeciwko osobom, które nie były wymienione w tytule egzekucyjnym jako uprawnione lub zobowiązane albo tytuł egzekucyjny został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Konsekwencją powyższego były znaczne rozbieżności w praktyce sądów. Niektóre z nich nadawały klauzule poprzez wydanie odrębnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Praktyka ta jednocześnie zobowiązywała sąd do sporządzenia odrębnej sentencji postanowienia wraz z jego uzasadnieniem. Celem nowelizacji z 7.2.2014 r. było usystematyzowanie nadawania klauzuli wykonalności wskazanym w ustawie tytułom egzekucyjnym.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany KPC wynikające z noweli z 7.2.2014 r.
Olga Sztejnert-Roszak (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny