Zakaz kumulowania kar umownych

A A A

Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy – wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

„V.” sp. z o.o. na skutek opóźnień odstąpiła od umowy z podwykonawcą Z.C., który zażądał od generalnego wykonawcy i inwestora zapłaty ponad 320 tys. zł tytułem wynagrodzenia za przeprowadzone prace i pozostawione na budowie materiały. Sąd I instancji ustalił, że w umowie z podwykonawcą generalny wykonawca uzgodnił wynagrodzenie ryczałtowe oraz zastrzegł kary umowne za niedochowanie terminu zakończenia robót oraz za odstąpienie od umowy z winy podwykonawcy. Biegły dokonał wyceny zrealizowanych robót i po potrąceniu kar umownych z obu tytułów sąd zasądził na rzecz Z.C. 70 tys. zł. Sąd II instancji obniżył kwotę należności do 42 tys. zł.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną następcy prawnego Z.C., uchylił wyrok sądu II instancji i przekazał mu sprawę od ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskazano, że niedopuszczalne jest łączne dochodzenie kary umownej zastrzeżonej na wypadek opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania oraz kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy. Zakaz kumulowania kar umownych wynika z orzecznictwa SN (zob. uchwała SN z 18.7.2012 r., III CZP 39/12, Legalis). Jeżeli więc w umowie przewidziano odrębną karę umowną w związku z odstąpieniem od umowy, to należy przyjąć, że tak określona kara miała rekompensować szkodę – w przewidywanym przez strony rozmiarze – jakiej dozna strona na skutek niewykonania zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy. Podstawą zastrzeżenia tej kary, co do wysokości, była bowiem określona kalkulacja hipotetycznej i specyficznej szkody, jaką poniesie strona w związku z niewykonaniem zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy. Przyjmuje się, że zakres szkody spowodowanej niewykonaniem zobowiązania jest specyficzny z tej racji, że na jej rozmiar wpływa także szkoda doznania na skutek określonego przejawu nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy (zob. wyrok SN z 24.5.2012 r., V CSK 260/11, Legalis). W razie niewykonania zobowiązania, wierzyciel nie może dochodzić łącznie kar umownych za nienależyte jego wykonanie, i z tytułu jego niewykonania, jednak, co do zasady, nie jest w takiej sytuacji pozbawiony prawa wyboru podstawy naliczania tej kary i w konsekwencji domagać się kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (zob. wyrok SN z 28.6.2017 r., IV CSK 525/16, Legalis).

Wyrok SN z 14.6.2018 r., V CSK 534/17

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zakaz kumulowania kar umownych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny