Wyrok SA w Warszawie I Wydział Cywilny z 16.1.2014 r. (I ACa 1194/13)

A A A

16.1.2014 r. w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1194/13 SA w Warszawie stwierdził między innymi, że ponowny wniosek w trybie postępowania pojednawczego, złożony ostatniego dnia upływu terminu przedawnienia przerwanego już uprzednio wcześniejszym analogicznym wnioskiem, winien być uznany jako nadużycie, które nie powinno korzystać z ochrony.

SA wskazał, iż w orzecznictwie nie został dotąd rozstrzygnięty problem, czy wobec niepowodzenia pierwszego postępowania pojednawczego w przedmiocie konkretnego roszczenia, także ponowne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej dotyczące tego roszczenia przerywają bieg terminu przedawnienia. SA – rozpoznając apelację od wyroku sądu pierwszej instancji – podzielił wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku pogląd, że nader liberalne stanowisko, dopuszczające wielokrotne przerywanie przez wierzyciela biegu terminu przedawnienia poprzez inicjowanie kolejnych postępowań pojednawczych mogłoby wręcz niweczyć sens instytucji przedawnienia, skoro niewielkim nakładem sił i środków, bieg terminu przedawnienia, często nader spornego roszczenia, mógłby być wielokrotnie przerywany działaniami samego wierzyciela, nieprowadzącymi przy tym jednocześnie do definitywnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd, inny uprawniony organ lub sąd polubowny. W opinii SA, gdyby przyjąć za słuszną tezę, że każde kolejne zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia, każdorazowo należałoby badać, czy zainicjowana kolejna próba przerwania biegu przedawnienia nie stanowi nadużycia ze strony wierzyciela.

W ocenie SA w rozstrzyganej sprawie nie zostały przedstawione okoliczności, które mogłyby w jakikolwiek sposób usprawiedliwić postępowanie powoda, polegające na wystąpieniu z kolejnym zawezwaniem do próby ugodowej. Bezapelacyjnie w niniejszej sprawie pierwsze zawezwanie do próby ugodowej przerwało bieg terminu przedawnienia. Ponowny wniosek winien być natomiast uznany jako nadużycie, które nie powinno korzystać z ochrony.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wyrok SA w Warszawie I Wydział Cywilny z 16.1.2014 r. (I ACa 1194/13)
Olga Sztejnert-Roszak (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny