Wypowiedzenie radcy prawnemu umowy o pracę

A A A

Sąd Najwyższy uznał, że wypowiedzenie radcy prawnemu umowy o pracę na czas określony nie wymaga zasięgnięcia opinii rady okręgowej izby radców prawnych, zwracając jednocześnie uwagę na sprzeczność między regulacjami unijnymi i krajowymi w kwestii zróżnicowania wypowiadania umów o pracę w zależności od okresu na jaki zostały zawarte.

Stan faktyczny

Radca prawny J.H. był zatrudniony w „A.” S.A. przez ponad półtora roku na podstawie umowy o pracę na czas określony. Gdy J.H. odmówił wykonania audytu zarządzania funduszem pracodawca wypowiedział mu umowę z powodu niewykonania polecenia służbowego. J.H. wniósł odwołanie twierdząc, że „A.” S.A. nie podała rzeczywistego powodu wypowiedzenia, zdaniem radcy prawnego pracodawca chciał uniknąć wypłaty premii.

Orzeczenia sądów I i II instancji

Sąd I instancji oddalił powództwo J.H., uznając, że kontrolą sądu w sprawie odwołania od wypowiedzenia umowy na czas określony objęte są wyłącznie naruszenia dotyczące kwestii formalnych, które w tej sprawie nie miały miejsca. W apelacji J.H. zarzucił pracodawcy naruszenie art. 19 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2115; dalej jako: RadPrU). Na mocy tej regulacji rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcą prawnym przez jednostkę organizacyjną, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków radcy prawnego wynikających z przepisów niniejszej ustawy może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych. Opinia ta powinna być przesłana jednostce organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od tej jednostki zawiadomienia o zamiarze rozwiązania stosunku pracy. W ocenie J.H., wymóg ten dotyczy umowy o pracę bez względu na czas jej trwania – określony lub nieokreślony. Sąd II instancji uwzględnił apelację i zasądził na rzecz powoda odszkodowanie.

Orzeczenie SN

„A.” S.A. w skardze kasacyjnej dowodziła, że opinia samorządu radcowskiego jest wymagana jedynie w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. W przepisach KP nie ma wymogu uzasadniania wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu II instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wskazano, że art. 19 RadPrU ustanawiający wymóg zasięgnięcia opinii rady okręgowej izby radców prawnych nie może być rozpatrywany w oderwaniu od ogólnych zasad wypowiadania umów na czas określony. Ponieważ w KP nie ma wymogu konsultacji i uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony, nie ma przesłanek do zwracania się do organów samorządowych w przypadku wypowiedzenia takiej umowy. Konieczne jest tylko zbadanie dochowania przez pracodawcę wymogów formalnych. Jednocześnie SN zwrócił uwagę na sprzeczność rozwiązań przyjętych w KP z postanowieniami Dyrektywy Rady 99/70/WE z 28.6.1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC). W jej klauzuli 4 wskazano na zasadę niedyskryminacji, pracownicy powinni być równo traktowani, niezależnie od rodzaju zawartej umowy.

Wyrok SN z 8.5.2019 r., I PK 41/18


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wypowiedzenie radcy prawnemu umowy o pracę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny