Wymóg podania numeru PESEL przy pierwszym piśmie w sprawie sądowo­administracyjnej

A A A

Brak wskazania numeru PESEL strony wnoszącej pismo przy pierwszym piśmie złożonym po 31.5.2019 r. w sprawie sądowoadministracyjnej uniemożliwia nadanie biegu temu pismu – wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stan faktyczny

Reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika R.A. złożył wniosek o uzasadnienie wyroku, którym oddalono jego skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów o transporcie drogowym. Ponieważ skarżący nie wykonał wezwania do uzupełnienia w terminie 7 dni braku formalnego pisma procesowego przez podanie numeru PESEL, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pozostawił wniosek bez rozpoznania. R.A. w zażaleniu na zarządzenie dowodził, że brak formalny w postaci niepodania numeru PESEL ma marginalne znaczenie dla nadania biegu sprawie dotyczącej sporządzenia uzasadnienia.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśniono, że ustawą z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 934), wprowadzono w procedurze sądowoadministracyjnej wymóg wskazania przy pierwszym piśmie w sprawie numeru PESEL strony wnoszącej pismo, który ma zapewnić lepszą identyfikację stron lub innych uczestników postępowania sądowoadministracyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej, wymóg wskazania numeru PESEL dotyczy także pierwszego pisma wniesionego po 31.5.2019 r. przez stronę postępowania wszczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji. W rezultacie NSA stwierdził, że skoro wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem był pierwszym pismem skarżącego jakie zostało złożone do sądu po 31.5.2019 r., sąd I instancji prawidłowo wezwał go do uzupełnienia braku formalnego wniosku przez wskazanie numeru PESEL.

W orzecznictwie NSA zwraca się uwagę na konieczność badania okoliczności każdej sprawy w przypadku nieuzupełnienia w terminie braku w postaci podania numeru PESEL, w szczególności jeśli doszło do odrzucenia skargi wyłącznie z powodu istnienia tego braku, czego skutkiem jest zamknięcie stronie drogi do sądu. Jeśli numer PESEL znajdował się w aktach administracyjnych, pismo skarżącego nie zostało złożone drogą elektroniczną i brak było wątpliwości co do tożsamości skarżącego, to nie można uznać, że niepodanie tego numeru w skardze stanowi brak formalny uniemożliwiający nadanie jej prawidłowego biegu (zob. postanowienie NSA z 27.11.2019 r., I GZ 366/19, Legalis). Brak jest też podstaw do wzywania skarżącego do usunięcia braku formalnego środka zaskarżenia przez podanie numeru PESEL w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia, a w sytuacji niewykonania wezwania – do odrzucenia tego środka, jeśli był on kolejnym pismem w sprawie składanym po 31.5.2019 r. (zob. postanowienie NSA z 5.3.2020 r., II OZ 208/20, Legalis).

Postanowienie NSA z 30.4.2020 r., II GZ 48/20


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wymóg podania numeru PESEL przy pierwszym piśmie w sprawie sądowo­administracyjnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny