Wydatki na remont lokalu poniesione przez najemcę to nie koszt uzyskania przychodów właściciela nieruchomości

A A A

Elementarną przesłanką umożliwiającą przypisanie określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów danego podatnika jest konieczność poniesienia tego wydatku przez niego samego. Suma poczynionych przez najemcę nakładów nie podniesienie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w ewidencji środków trwałych wynajmującego, suma nakładów poczyniona przez najemcę, jako modernizacja nieruchomości, nie może podlegać odpisom amortyzacyjnym przez wynajmującego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

J.R. we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazał, że jest wspólnikiem „A.” sp.j., która prowadzi działalność w zakresie wynajmu, zakupu i sprzedaży nieruchomości. Jeden z należących do „A.” sp.j. lokali jest wynajmowany najemcy, który w ramach umowy został uprawniony do przeprowadzenia w nim prac budowlanych na własny koszt i ryzyko, w celu dostosowania przedmiotu najmu do swojego użytku. Po zakończeniu stosunku najmu wynajmujący nie jest obowiązany do zwrotu najemcy poniesionych w związku z remontem kosztów, najemca zaś nie ma obowiązku usunięcia poczynionych przez siebie prac budowlanych. Nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. „A.” sp.j. planuje sprzedaż lokalu.

Interpretacja podatkowa

J.R. skierował do organu podatkowego następujące pytania:

1) Czy wnioskodawca, jako wspólnik w spółce jawnej będącej wynajmującym, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży tej nieruchomości wartość nakładów trwale związanych z tą nieruchomością w części, w jakiej doszło do jej podwyższenia w wyniku prac budowlanych dokonanych przez najemcę?;

2) Czy wartość nakładów poniesiona przez najemcę na nieruchomość wynajmującego podnosi wartość początkową środka trwałego, jakim jest nieruchomość wynajmującego?;

3) Czy ta część wartości początkowej nieruchomości, jaką jest modernizacja poczyniona przez najemcę, podlega odpisom amortyzacyjnym?”.

Organ podatkowy stwierdził, że nakłady na środek trwały poczynione zostały wyłącznie przez najemcę i nie można zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów jakiegokolwiek źródła przychodu osiągniętego przez wnioskodawcę. Organ podatkowy wyjaśnił, że do kosztów uzyskania przychodów danego podatnika możliwe jest jedynie przypisanie wydatków poniesionych przez niego samego, przy czym poniesienie kosztu nie musi nastąpić poprzez faktyczne uiszczenie kwoty, lecz wystarczające jest zmniejszenie jego aktywów. Nakłady poczynione przez najemcę – po rozwiązaniu stosunku najmu – pozostaną jako nakłady trwale z nieruchomością związane. Dojdzie zatem do zwiększenia aktywów „A.” sp.j., a nie ich zmniejszenia.

Orzeczenie WSA

Gdy organ podatkowy stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej J.R. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Oddalając skargę Sąd wyjaśnił, że najemca dokonał inwestycji w obcym środku trwałym. Wydatek nie mieści się w kategorii kosztów uzyskania przychodów zdefiniowanych w art. 22 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; dalej jako: PDOFizU), nie został bowiem poniesiony przez podatnika. Podzielono też stanowisko organu podatkowego, że suma poczynionych przez najemcę nakładów nie podniesie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w ewidencji środków trwałych wynajmującego, a tym samym suma nakładów poczyniona przez najemcę, jako modernizacja przedmiotowej nieruchomości, nie może podlegać odpisom amortyzacyjnym przez wynajmującego.

Orzeczenie NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika. Jak wyjaśniono, zwrot „koszty uzyskania przychodów” należy rozumieć w sposób na jaki wskazuje treść art. 22 ust. 1 PDOFizU, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i podmiotem ponoszącym wydatek zaliczany do kosztu uzyskania przychodów musi być podatnik. To na podatniku spoczywa obowiązek dokumentowania ponoszonych przez niego wydatków w stopniu umożliwiającym wykazanie zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy tymi wydatkami a osiąganymi przychodami. Także odpisy amortyzacyjne, jako koszty uzyskania przychodu, muszą mieć związek z uzyskiwanymi przychodami, co wynika bezpośrednio z dyspozycji przepisu art. 22 ust. 1 PDOFizU. Słusznie stwierdziły zatem organy podatkowe i Sąd I instancji, że suma poczynionych przez najemcę nakładów nie podniesie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w ewidencji środków trwałych wynajmującego, a tym samym suma nakładów poczyniona przez najemcę, jako modernizacja przedmiotowej nieruchomości, nie może podlegać odpisom amortyzacyjnym przez wynajmującego. Zdarzenie opisane we wniosku interpretacyjnym jest w istocie inwestycją najemcy w obcym środku trwałym i to ten podmiot może uwzględniać wydatki z tym związane.

Wyrok NSA z 18.10.2018 r., II FSK 2887/16

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wydatki na remont lokalu poniesione przez najemcę to nie koszt uzyskania przychodów właściciela nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny