Wydanie dziecka

A A A

Stosując po raz pierwszy procedurę pilnego trybu prejudycjalnego (por. decyzję Rady z 20.12.2007 r. w sprawie zmiany Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości i zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości przyjęte przez Trybunał w dniu 15.1.2008 r. (Dz.Urz. L Nr 24 z 29.1.2008, s. 39). Trybunał rozpatrzył sprawę dotyczącą możliwości nieuznania na Litwie orzeczenia wydanego przez sąd niemiecki, które przyznawało opiekę nad dzieckiem ojcu i nakazywał matce zamieszkałej na Litwie wydanie dziecka ojcu zamieszkałemu w Niemczech. Ze stanu faktycznego wynikało, że sąd niemiecki orzekł rozwód małżonków Rinau (obywatelki litewskiej i obywatela niemieckiego) i opiekę nad dzieckiem przyznał ojcu (M. Rinau). W tym czasie, od roku, matka (I. Rinau) wraz z dzieckiem przebywały na terytorium Litwy.

 

Uwzględniając orzeczenie litewskiego sądu okręgowego odmawiające wydania dziecka, sąd niemiecki nakazał I. Rinau odesłanie córki do Niemiec i przekazanie jej pod opiekę ojca. Stosownie do przepisów rozporządzenia wspólnotowego dotyczącego wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (rozporządzenie Rady Nr 2201/2003 – tzw. „Bruksela II Bis”) sąd niemiecki wydał świadectwo wykonalności orzeczenia nakazującego wydanie dziecka pozwalające na jego automatyczne uznanie w innym Państwie Członkowskim. Wykonanie tego orzeczenia zostało na Litwie jednak w międzyczasie zawieszone, a ponadto I. Rinau wystąpiła do sądu z wnioskiem o nieuznanie orzeczenia sadu niemieckiego.

 

Rozpatrując tę sprawę Trybunał stwierdził, że świadectwo dotyczące wykonalności może być wydane wyłącznie po orzeczeniu odmawiającym wydania dziecka. Jednakże w niniejszej sprawie zmiana przez litewski sąd apelacyjny orzeczenia dotyczącego odmowy wydania nie powoduje przeszkody wydania przez sąd niemiecki świadectwa. Zdaniem TSWE zdarzenia proceduralne, które mają miejsce w Państwie Członkowskim po wydaniu orzeczenia odmawiającego wydania, mogą być uznane za niemające wpływu na wykonanie wspomnianego rozporządzenia wspólnotowego. Trybunał podkreślił, że w przeciwnym razie, przepisy rozporządzenia Nr 2201/2003 byłoby pozbawione swojego praktycznego znaczenia, bowiem cel, jakim jest natychmiastowe wydanie dziecka, poddany byłby warunkowi wyczerpania środków odwoławczych przewidzianych prawem krajowym państwa, w którym dziecko jest niezgodnie z prawem przetrzymywane.

 

Trybunał stwierdził, że w tym przypadku nie budzi żadnych wątpliwość autentyczność świadectwa, które zostało wydane z poszanowaniem warunków przewidzianych rozporządzeniem. Dlatego też nie może mieć miejsca sprzeciw wobec uznania orzeczenia nakazującego wydanie, a do sądu niemieckiego należy wyłącznie stwierdzenie wykonalności orzeczenia, dla którego wydano świadectwo oraz nakazanie bezzwłocznego wydania dziecka.

 

Wyrok TSWE z 11.7.2008 r. w sprawie C-195/08, Inga Rinau

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wydanie dziecka
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny