Wpływ wniosku o uzupełnienie decyzji na termin do wniesienia odwołania

A A A

Jeśli w postępowaniu administracyjnym występuje kilka stron i nastąpiło doręczenie lub ogłoszenie im decyzji, a następnie tylko niektóre z tych podmiotów złożyły wniosek o uzupełnienie decyzji na podstawie art. 111 § 1 KPA, termin do wniesienia odwołania, skargi czy też powództwa do sądu powszechnego powinien być liczony indywidualnie dla każdej ze stron – wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie administracyjne

Decyzja Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość została publicznie ogłoszona 25.2.2020 r. na stronie urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z 9.3.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 795; dalej: ReprywatNierWarszU).

Na mocy art. 49 § 1 KPA, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Jedna ze stron złożyła wniosek o uzupełnienie decyzji, a przed jego rozpoznaniem przez Komisję, J.P. i K.S. złożyli skargę na decyzję. Stosownie do art. 111 § 1 KPA, strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach, uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowaw art. 111 § 1b KPA, termin dla strony do wniesienia skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę podkreślając, że zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325; dalej: PostAdmU) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zawiadomienie o decyzji Komisji należy uznać za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli 3.3.2020 r., jednak 11.3.2020 r. wpłynął wniosek o uzupełnienie rozstrzygnięcia. Sąd wskazał, że bieg terminu na załatwienie sprawy o uzupełnienie decyzji uległ od 14.3.2020 r. zawieszeniu, na mocy art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; dalej jako: KoronawirusU) i postanowienie w przedmiocie uzupełnienia decyzji zostało wprowadzone do obrotu prawnego dopiero 2.6.2020 r. W konsekwencji sąd uznał, że skarżący wnieśli skargę przedwcześnie, bowiem termin do jej złożenia biegnie dopiero od dnia ogłoszenia postanowienia Komisji załatwiającego wniosek dotyczący uzupełnienia decyzji.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że KPA nie przewiduje możliwości wniesienia odrębnego środka zaskarżenia od postanowienia w przedmiocie uzupełnienia decyzji, a środek zaskarżenia przysługuje jedynie od decyzji będącej przedmiotem wniosku o jej uzupełnienie. Kontrola legalności takiego postanowienia może zostać przeprowadzona na podstawie art. 142 KPA wraz z kontrolą tej decyzji, której dotyczył wniosek o uzupełnienie. Artykuł 111 § 2 KPA nie stanowi lex specialis w stosunku do przepisów regulujących terminy do złożenia środków odwoławczych, bowiem nie wyłącza ich zastosowania na rzecz innej regulacji, ale je uzupełnia. Zdaniem NSA, w sytuacji kiedy w danym postępowaniu mamy do czynienia z kilkoma stronami i nastąpiło doręczenie lub ogłoszenie im decyzji, a jedna ze stron bądź też kilka stron postępowania złoży wnioski o uzupełnienie decyzji na podstawie art. 111 § 1 KPA, zaś pozostałe strony postępowania wniosku takiego nie składają, termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego powinien być liczony indywidualnie dla każdej ze stron.

W konsekwencji w stosunku do strony, która nie wystąpiła z wnioskiem, o którym mowa w art. 111 § 1 KPA, termin do skutecznego wniesienia odwołania, skargi czy też powództwa do sądu powszechnego biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia jej decyzji. Natomiast w przypadku strony, która wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie, termin do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia o uzupełnieniu lub odmowie uzupełnienia decyzji. Oznacza to, że również kwestia daty ogłoszenia postanowienia, o którym mowa w art. 111 § 1b KPA, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, ma istotne znaczenie tylko dla tej strony, która wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie.

W rezultacie należy uznać, że skarga złożona przez skarżących, wniesiona została w terminie, sąd I instancji błędnie bowiem przyjął, iż wydanie postanowienia o odmowie uzupełnienia decyzji Komisji miało wpływ na bieg terminu do wniesienia skargi na decyzję Komisji dla wszystkich stron postępowania, również tych, które nie wniosły o jej uzupełnienie.

Postanowienie NSA z 17.6.2021 r., I OSK 599/21, Legalis

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wpływ wniosku o uzupełnienie decyzji na termin do wniesienia odwołania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny