Wpis do rejestru zastawów – dopuszczalność skargi kasacyjnej

A A A

W sprawie o wpis do rejestru zastawów skarga kasacyjna jest dopuszczalna – uznał Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów.

Sad I instancji oddalił wniosek Anny M. o wpis zastawu do rejestru zastawów. Sąd II instancji oddalił apelację. Rozpoznający skargę kasacyjną Sąd Najwyższy przekazał do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi SN następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: „Czy dopuszczalna jest skarga kasacyjna w sprawie o wpis do rejestru zastawów?”.

Jak wskazano w uzasadnieniu pytania prawnego, sądy prowadzą dwa rodzaje rejestrów: podmiotowe oraz przedmiotowe. Do grupy rejestrów przedmiotowych należy rejestr zastawów. Przepis art. 5191 § 3 KPC dotyczy rejestrów podmiotowych, a zatem dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie o wpis zastawu do rejestru zastawów, nie może być analizowana w kontekście treści tego przepisu. W związku z tym, zasadniczy problem, wymagający rozstrzygnięcia, sprowadza się do wyjaśnienia kwestii, czy art. 5191 § 1 KPC daje podstawę do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie o wpis zastawu do rejestru zastawów. Regulacja ta została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego 1.7.1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 43, poz. 189). Na jej podstawie od postanowienia sądu II instancji orzekającego co do istoty sprawy nie przysługiwała kasacja, jeżeli przepisy Księgi drugiej Części pierwszej KPC przewidywały możliwość zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia. Z dniem 1.7.2000 r. przepis ten uległ zmianie (Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 554), rozwiązanie to jest aktualne po nowelizacji z 22.12.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), na jego mocy od wydanego przez sąd II instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie – w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego – przysługuje kasacja skarga kasacyjna do SN, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przed wejściem w życie nowelizacji z 24.5.2000 r., przyjmowano, że w postępowaniu o wpis do rejestru zastawów kasacja przysługuje na zasadach ogólnych (zob. postanowienie SN z 2.9.1998 r., III CZP 29/98, OSNC Nr 2/1999, poz. 37 oraz postanowienie SN z 8.7.1998 r., III CZP 26/98, OSNC Nr 2/1999, poz. 31). Po wejściu w życie nowelizacji wyrażano pogląd, że skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w tego rodzaju sprawach, ponieważ ustawodawca nie zdecydował się na umieszczenie w katalogu spraw, wymienionych w znowelizowanym art. 5191 § 1 KPC, sprawy o wpis zastawu do rejestru zastawów (zob. postanowienie SN z 3.4.2008 r., I CSK 4/08, Legalis oraz postanowienie SN z 9.7.2007 r., II CSK 250/07, Legalis).

Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie o wpis do rejestru zastawów skarga kasacyjna jest dopuszczalna.

Uchwała SN (7) z 12.8.2015 r., III CZP 21/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wpis do rejestru zastawów – dopuszczalność skargi kasacyjnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny