Wniosek o przyznanie prawa pomocy a oczywista bezzasadność skargi

Postanowienie NSA z 12.3.2014 r., I OZ 163/14

A A A

Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi. Skarga jest pozbawiona przymiotu zasadności m.in. wobec braku możliwości zidentyfikowania jej przedmiotu – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Maria W.-B. wniosła do WSA w Krakowie skargę, w której zarzuciła, że Burmistrz Miasta Ch. oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Ch. nie podejmują odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Ch. i ich własności. Dodatkowo skarżąca wyraziła swoje niezadowolenie z polityki prowadzonej przez władze, która jej zdaniem wyrządza poważne szkody społeczeństwu. Sąd odrzucił skargę jako nienależącą do właściwości sądu administracyjnego. Wówczas Maria W.-B. złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu. Po oddaleniu tego wniosku przez referendarza sądowego, skarżąca wniosła sprzeciw.

WSA w Krakowie oddalił wniosek Marii W.-B. o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu. W uzasadnieniu wskazano, że prawo pomocy stanowi ważne uprawnienie służące obywatelom do realizacji ich prawa do sądu. Istotą prawa do sądu jest umożliwienie jednostce ochrony swoich praw przez przedstawienie swojej sprawy do rozstrzygnięcia sądowi. Oczywistym jest, że działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań sądowych nie w celu ochrony swoich realnych praw, ale dla którego inicjowanie tych postępowań jest celem samym w sobie, nie może być uznane za realizację prawa do sądu, lecz rzeczywistości stanowi nadużycie tego prawa. W ocenie sądu, forma oraz treść skargi oraz pozostałych pism procesowych skarżącej wskazują, że jej zamiarem nie jest przedstawienie sądowi administracyjnemu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy dotyczącej działalności administracji publicznej, lecz korespondencja skarżącej z sądem stanowi dla niej jedynie okazję do wyrażenia swojego niezadowolenia z istniejącej sytuacji społecznej. Nawet bardzo uważna analiza treści pism skarżącej nie naprowadza na trop żadnego aktu administracyjnego, innej czynności z zakresu administracji publicznej ani też bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270; dalej jako: PrPSA). W rezultacie WSA w Krakowie uznał, że złożony przez skarżącą wniosek o przyznanie prawa pomocy nie może być uwzględniony. Ponadto, podkreślono, że przyznawanie prawa pomocy tym, którzy nadużywają prawa do sądu, naruszałoby interesy pozostałych członków społeczności, ponieważ prowadziłoby do uszczuplania środków Skarbu Państwa przeznaczonych na wsparcie tych, którzy racjonalnie realizują swoje prawo do sądu.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Marii W.-B. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że stosownie do art. 247 PrPSA, prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi. Z taką sytuacją ma się zaś do czynienia w niniejszej sprawie, bowiem – jak przekonująco wykazał sąd I instancji – skarga jest pozbawiona przymiotu zasadności wobec braku możliwości zidentyfikowania jej przedmiotu. W ocenie NSA, treść pism skarżącej znajdujących się w aktach sprawy wskazuje, że przypominają one raczej skargi powszechne, uregulowane w Dziale VIII KPA, kierowane jednak do niewłaściwego podmiotu, gdyż za taki nie może być uznany w ich przypadku sąd administracyjny. NSA wyjaśnił, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi powszechnej na działalność burmistrza czy kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest, zgodnie z art. 229 pkt 3 KPA, rada gminy.

Postanowienie NSA z 12.3.2014 r., I OZ 163/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wniosek o przyznanie prawa pomocy a oczywista bezzasadność skargi
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny