Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych

A A A

Jeżeli złożone przy wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczenie o wydatkach wyraźnie wskazuje, że strona jest w stanie ponieść koszt zakupu znaczka pocztowego, argument o braku możliwości wypełnienia zobowiązania sądu w zakreślonym terminie z uwagi na brak środków na opłacenie przesyłki listowej, jest pozbawiony zasadności – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Krystyna K. wniosła skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu w przedmiocie udzielenia przez Gminę W. dotacji na remont części wspólnych budynku. Po rozpoznaniu jej wniosku o przyznanie prawa pomocy, referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. Kilkanaście tygodni później Krystyna K. wniosła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. Referendarz sądowy wezwał skarżącą do uzupełnienia wniosku poprzez jego złożenie na urzędowym formularzu w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania oraz do dołączenia wymienionych w wezwaniu zaświadczeń, decyzji i wyciągów bankowych. Ponieważ skarżąca nie udzieliła odpowiedzi, wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. W sprzeciwie Krystyna K. argumentowała, że formularz urzędowy wniosku o przyznanie prawa pomocy nie został wysłany w terminie z powodu braku środków na znaczek pocztowy, wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego. Do sprzeciwu dołączono wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu, w którym skarżąca wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie jej męża – Tadeusza K. Krystyna K. wskazała, że jest osobą bezrobotną, środki na utrzymanie pochodzą z renty w kwocie 2,5 tys. zł przysługującej niepełnosprawnej matce, która pozostaje pod jej opieką. Skarżąca wskazała, że nie posiada udziału w lokalu użytkowym.

Sad uznał, że wniosek o przywrócenie terminu jest niezasadny, ponieważ strona nie uprawdopodobniła, że nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, z wniosku nie wynika też, aby był złożony w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi. W ocenie sądu, termin 7-dniowy na uzupełnienie braku formalnego był wystarczający na zebranie kwoty potrzebnej na zakup znaczka pocztowego. Odnosząc się do wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy nadesłanego wraz ze sprzeciwem, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu umorzył postępowanie w części obejmującej zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych z uwagi na wcześniejsze przyznanie skarżącej prawa pomocy w tym zakresie. Oddalając go w pozostałym zakresie sąd stwierdził, że bezzasadny jest wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie małżonka skarżącej, który nie jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym ani rzecznikiem patentowym.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie. Pozytywną przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy strony w uchybieniu terminu, który winien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem. Do niezawinionych przyczyn uchybienia ter­minu zalicza się m.in.: stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą (zob. postanowienie NSA z 22.4.2010 r., II OZ 352/10 oraz postanowienie NSA z 7.8.2008 r., I OZ 581/08; dostępne na: orzeczenia.nsa.gov.pl). Przy ocenie winy strony lub jej braku w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej należy brać pod rozwagę nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły stronie dokonanie tej czynności w terminie, lecz także okoliczności świadczące o podjęciu lub niepodjęciu przez stronę działań mających na celu zabezpieczenie się w dotrzymaniu terminu. W ocenie NSA przedstawione przez skarżącą oświadczenie o wydatkach wyraźnie wskazuje, że była w stanie ponieść koszt zakupu znaczka pocztowego. Ponadto, z wniosku o przywrócenie terminu nie wynika aby został złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że z uwagi na prawomocne postanowienie o przyznaniu Krystynie K. prawa pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, Sąd I instancji prawidłowo umorzył postępowanie w tym zakresie. Odnosząc się do wniosku skarżącej w pozostałym zakresie, sąd wskazał, że Tadeusz K., o którego ustanowienie pełnomocnikiem z urzędu wnioskowała strona, nie mógł zostać nim ustanowiony nawet gdyby skarżąca uzupełniła wniosek we właściwym terminie. Pełnomocnikami z urzędu mogą zostać ustanowione wyłącznie osoby posiadające tytuł adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Skarżąca nie przedstawiła dowodu, iż jej mąż taki tytuł posiada.

Postanowienie NSA z 21.5.2014 r., II GZ 211/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny