Ważny powód nieużywania znaku towarowego

A A A

Zmiany po stronie podmiotu uprawnionego do znaku towarowego nie stanowią ważnych powodów jego nieużywania w obrocie w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.; dalej jako: PrWłPrzem). Instytucja wygaśnięcia dotyczy bowiem prawa ochronnego, nie zaś osoby uprawnionego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

W 1997 r. zarejestrowano znak towarowy MADARA do oznaczania napojów alkoholowych na rzecz „V.P.” sp. z o.o. Prawo to później było przenoszone na kolejne podmioty. W 2009 r. bułgarska spółka „V.” wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak towarowy wyjaśniając, że Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia ochrony na należący do niej znak towarowy MADARA zarejestrowany w trybie międzynarodowym, zaś sporny znak towarowy nigdy nie był w Polsce używany w odniesieniu do towarów wskazanych w wykazie. Uprawniona – „S.” sp. z o.o. twierdziła natomiast, że istniały ważne powody nieużywania spornego znaku m.in. upadłość uprawnionego czy opóźnienie wpisania do prowadzonego przez Urząd Patentowy rejestru licencjobiorcy, który nie mógł w pełni korzystać ze swojego prawa.

Urząd Patentowy ustalił, że nie podjęto używania spornego znaku towarowego w okresie 5 lat od dnia rejestracji i stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję uznając, że organ nie odniósł się do argumentów dotyczących istnienia ważnych powodów nieużywania spornego znaku. Urząd Patentowy ponownie stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na sporny znak towarowy wskazując, że do ważnych powodów nieużywania znaku towarowego nie można zaliczyć braku wpisu w rejestrze zmiany uprawnionego czy też licencji. Ważność przeniesienia prawa, jak też udzielenia licencji nie jest uzależniona od uzyskania wpisu w rejestrze znaków towarowych. W ocenie organu, do ważnych powodów nieużywania spornego znaku nie można zaliczyć utraty płynności finansowej uprawnionego czy upadłości, bowiem nie wykazano, aby do tej upadłości doszło w wyniku zdarzeń zewnętrznych i niezawinionych przez ten podmiot.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w War­szawie oddalił skargę uprawnionego. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że do ważnych powodów nieużywania znaku towarowego zalicza się przeszkody natury faktycznej lub prawnej, którym nie można przypisać niedbałości czy niezaradności uprawnionego. Należy więc za nie uznać zdarzenia o cechach siły wyższej, a nie zdarzenia faktyczne, np. trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne, czy zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej uprawnionego. W ocenie sądu I instancji, Urząd Patentowy prawidłowo uznał, że przedstawione przez uprawnionego okoliczności nie stanowią ważnego powodu uzasadniającego niewykonywanie obowiązku używania spornego znaku towarowego.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podkreślając, że to na uprawnionym do spornego znaku spoczywa ciężar dowodu jego rzeczywistego używania lub istnienia ważnych przyczyn jego nieużywania, a także ewentualnego rozpoczęcia używania przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (zob. wyrok NSA z 4.7.2019 r., II GSK 2477/17, Legalis). Wynika to wprost z art. 169 ust. 6 PrWłPrzem, a także z samego ukształtowania postępowania spornego, które ma charakter kontradyktoryjny. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ważnymi powodami nieużywania znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem są zdarzenia niezależne od woli uprawnionego do znaku, a także zdarzenia wyjątkowe i nagłe, noszące cechy siły wyższej, a więc takie, których nie da się przewidzieć ani im zapobiec (zob. wyrok NSA z 29.11.2016 r., II GSK 919/15, Legalis). W ocenie NSA, nie można uznać za ważny powód nieużywania znaku towarowego zmian podmiotu uprawnionego do spornego znaku, powodowałoby to bowiem niemożność uznania za wygasłe prawa ochronnego na znak towarowy, którego właściciele często się zmieniają. Nabywca prawa ochronnego na znak towarowy musi liczyć się z możliwością jego utraty, nawet tuż po dokonaniu cesji, jeżeli zbywca nie używał znaku przez okres dający podstawę dla wygaśnięcia prawa z tej przyczyny (zob. wyrok NSA z 15.6.2005 r., II GSK 84/05, Legalis). Również opieszałość Urzędu Patentowego w dokonaniu wpisu do rejestru jako uprawnionego do spornego znaku nie stanowiła ważnego powodu nieużywania znaku, ponieważ już samo nabycie znaku towarowego uprawnia do jego używania, a wpis w rejestrze ma charakter fakultatywny i deklaratoryjny.

Wyrok NSA z 4.3.2020 r., II GSK 3616/17


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ważny powód nieużywania znaku towarowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny