Warunki dopuszczalności kolejnej skargi na uchwałę rady gminy

A A A

Wniesienie kolejnej skargi na uch­wa­łę organu gminy, jako aktu prawa miejscowego, jest dopuszczalne wówczas, jeśli jest ona zaskarżona w części, o której o legalności nie orzekał już sąd administracyjny, który oddalił poprzednią skargę, możliwa jest jednak ocena naruszeń indywidualnych praw poszczególnych podmiotów. Istnienie w obrocie prawnym prawomocnego wyroku, którym oddalono skargę kwestionującą w całości uchwałę tworzy stan powagi rzeczy osądzonej – stwierdził Naczelny Sąd Admi­nistracyjny.

Stan faktyczny

A.B. zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w części dotyczącej § 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę wyjaśniając, że uchwała była już przedmiotem kontroli sądu z uwagi na skargę innego podmiotu. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.; dalej jako: SamGminU), każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Regulacji tej nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił. Sąd podkreślił, że zarówno A.B., jak i skarżący w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem, podnosili zarzut naruszenia art. 16 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) z uwagi na to, że wprowadzone opłaty są jednakowe niezależnie od rodzaju i wielkości pojazdu zatrzymującego się na przystanku. Ponieważ jest to zarzut o charakterze ogólnym, który dotyczy praw i obowiązków ogółu adresatów uchwały, a nie nawiązuje do naruszenia wyłącznie indywidualnego interesu skarżącego, należy stwierdzić, że sąd administracyjny dokonał już kontroli zgodności z prawem spornej uchwały. W ocenie Sądu istnienie w obrocie prawnym prawomocnego wyroku, którym oddalono skargę kwestionującą w całości zaskarżoną uchwałę tworzy stan powagi rzeczy osądzonej i czyni złożoną skargę w tej sprawie niedopuszczalną. A.B. wniósł skargę kasacyjną dowodząc, że Sąd powinien dokonać indywidualnej oceny jego naruszonych praw.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. W uzasadnieniu stwierdzono, że nie każde oddalenie przez sąd administracyjny skargi na uchwałę podjętą przez organ gminy skutkować będzie niedopuszczalnością wniesienia skargi przez inny podmiot na tę samą uchwałę. Zróżnicowany charakter prawny treści niektórych kategorii aktów prawa miejscowego powoduje, że powaga rzeczy osądzonej, o której stanowi art. 101 ust. 2 SamGminU, dotyczy sprawy, w której sąd administracyjny rzeczywiście orzekał i skargę oddalił, z wyłączeniem oceny naruszeń indywidualnych praw poszczególnych podmiotów (zob. wyrok NSA z 3.4.2019 r., II OSK 212/19, Legalis). To oznacza, że sąd orzekający później, ze skargi innego podmiotu, jest związany dokonanymi wcześniej ocenami, a kolejną skargę może rozpoznać w granicach, w jakich nie była rozpoznawana wcześniej, czyli naruszenia indywidualnego interesu strony skarżącej. W konsekwencji ewentualne stwierdzenie nieważności takiego aktu może nastąpić tylko w części dotyczącej interesów prawnych konkretnego skarżącego (zob. postanowienie NSA z 24.2.2009 r., II OSK 181/09, Legalis).

Naczelny Sąd Administracyjny stwier­dził jednak, że z uwagi na charakter kwestionowanej uchwały i stanowisko sądu wyrażone w wyroku jej dotyczącym, nie ma możliwości dokonywania ponownej kontroli. Pojęcie „sprawy” w rozumieniu art. 101 ust. 2 SamGminU należy interpretować przedmiotowow sprawie danej uchwały, a nie jedynie podmiotowo – w sprawie zainicjowanej przez danego skarżącego. W rezultacie należy stwierdzić, że skoro sąd administracyjny orzekał już w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, to w sprawie zaistniała sytuacja powagi rzeczy osądzonej. Naczelny Sąd Administracyjny odwołał się też do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że skoro zaskarżeniu na podstawie art. 101 ust. 1 SamGminU podlegać mogą akty o charakterze normatywnym, to rozpatrzenie skargi przez sąd administracyjny na dany akt normatywny i stwierdzenie jego zgodności z prawem przesądza, iż nie narusza on interesów prawnych i uprawnień obywateli (zob. wyrok TK z 4.11.2003 r., SK 30/02, Legalis).

Postanowienie NSA z 27.2.2020 r., I GSK 129/20


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warunki dopuszczalności kolejnej skargi na uchwałę rady gminy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny