Ustanowienie kuratora dla spółki kapitałowej w postępowaniu podatkowym

A A A

Artykuł 138 § 3 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej jako: OrdPodU) jest podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na mocy art. 42 § 1 KC – stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy.

Skarb Państwa-Naczelnik Urzędu Celnego w K., powołując się na art. 138 OrdPodU wniósł o ustanowienie kuratora procesowego dla spółki z o.o. z uwagi na brak możliwości doręczenia tej spółce postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego oraz podjęcia innych czynności przez organ wobec tej spółki wskutek braku organów powołanych do jej reprezentowania, organ wniósł również o upoważnienie tego kuratora do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności związanych z wszczęciem i przeprowadzeniem kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych. Sąd I instancji ustanowił dla spółki kuratora w celu niezwłocznego powołania organów tej spółki poprzez zwołanie zgromadzenia wspólników, a w razie potrzeby dokonania jej likwidacji, zobowiązał kuratora do składania sprawozdań i rachunków z podejmowanych czynności co 3 miesiące oraz oddalił wniosek w pozostałym zakresie. Sąd wskazał, że wobec braku organów spółka nie może prowadzić swoich spraw, w związku z czym ustanowił dla niej kuratora materialnego na podstawie art. 42 KC. W ocenie sądu, zakres kompetencji kuratora jest ograniczony do czynności wskazanych w art. 42 KC, zatem wniosek w zakresie żądania ustanowienia kuratora procesowego i upoważnienia go do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności związanych ze wszczęciem i przeprowadzeniem kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych we wszystkich instancjach dotyczących podatku akcyzowego nie mógł zostać uwzględniony. Sąd stwierdził, że art. 138 § 3 OrdPodU nie stanowi odrębnej podstawy do ustanowienia przez sąd rejestrowy kuratora do zastępowania osoby prawnej m.in. w postępowaniu podatkowym. Przepis ten nadaje jedynie uprawnienie organom podatkowym do złożenia do sądu rejestrowego stosownego wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej, nie określono w nim natomiast jakiego rodzaju kuratora należy ustanowić. Jak wskazano, oceniając potrzebę ustanowienia kuratora procesowego sąd zbadał przesłanki wynikające z art. 69 KPC i uznał, że w tej sprawie nie zachodziły przesłanki do ustanowienia kuratora na podstawie tego przepisu. Na mocy art. 69 KPC, ustanawia się kuratora procesowego w postępowaniu cywilnym, ponadto wnioskodawca nie wskazał we wniosku konieczności dokonania naglącej, konkretnej czynności, której niedokonanie niezwłocznie, groziłoby wnioskodawcy niepowetowaną szkodą.

Sąd II instancji uznał, że w sprawie występuje zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, którego rozstrzygnięcie rzutuje na wynik toczącej się sprawy, a mianowicie: „Czy art. 138 § 3 OrdPodU stanowi podstawę do ustanowienia przez sąd rejestrowy kuratora upoważnionego do reprezentowania osoby prawnej tylko w zakresie czynności wszczęcia przez organ i przeprowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego czy też do ustanowienia kuratora materialnoprawnego w oparciu o art. 42 KC i upoważnienia takiego kuratora do działania za tę osobę również w innych postępowaniach (w tym podatkowych)?”.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zgodnie z art. 42 § 2 KC, kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację. Ustanawiając kuratora dla osoby prawnej na podstawie art. 42 KC, sąd w zaświadczeniu określa zakres jego uprawnień, które muszą się mieścić w zakreślonych granicach kompetencji. Natomiast zgodnie z art. 138 § 3 OrdPodU, jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów, organ podatkowy składa do sądu wniosek o ustanowienie kuratora. Przepis nie określa jednak charakteru kuratora i jego kompetencji.

Sąd Najwyższy uznał, że podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na mocy art. 42 § 1 KC, jest art. 138 § 3 OrdPodU.

Uchwała SN z 5.12.2014 r., III CZP 101/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ustanowienie kuratora dla spółki kapitałowej w postępowaniu podatkowym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny