Ulga na badanie i rozwój – koszty kwalifikowane

A A A

Wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, jak i nabywane wyniki badań naukowych mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej jako: PDOPrU14) podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania jedynie wówczas, gdy były świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stan faktyczny

„A.” sp. z o.o. we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wskazała, że jest wiodącym producentem odlewów żeliwnych dla branży m.in.: samochodowej i kolejowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej poszukuje nowych rozwiązań, w tym poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju, zarówno w zakresie tworzenia nowych i modyfikacji istniejących produktów, jak też ich zastosowań w innowacyjny sposób. Poza kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników, dużą część kosztów działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty zakupu materiałów i surowców niezbędnych do wyprodukowania serii pilotażowych bądź produkcji testowej. Pracownicy, którzy są zatrudniani w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, uczęszczają na szkolenia i konferencje, wyjeżdżają na delegacje i wizyty studyjne do zakładów produkcyjnych, uczelni i innych laboratoriów.

W związku z tym zadano pytanie: „Czy „A.” sp. z o.o. do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 PDOPrU14, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki (t. jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1620; dalej jako: FinNaukiU14)?”.


Zdaniem wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 PDOPrU14, można zaliczyć opisane we wniosku wydatki. Konstrukcja art. 18d ust. 2 pkt 3 PDOPrU14 wskazuje, że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową, w celu uznania kosztów uzyskania przychodu z tym związanych za koszty kwalifikowane, dotyczy tylko i wyłącznie wyników badań naukowych. Natomiast koszty z tytułu zakupu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, mogą być kosztami kwalifikowanymi na potrzeby ulgi opisanej w art. 18d PDOPrU14, jeżeli będą wykorzystane na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, nawet jeżeli nie zostaną nabyte od jednostek naukowych.

Organ interpretacyjny uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zdaniem organu interpretacyjnego ustawodawca wyraźnie wskazał w art. 18d ust. 2 pkt 3 PDOPrU14, że za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, które są świadczone lub wykonywane jednocześnie: na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu FinNauki14 oraz na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Użycie łącznika „a także” wskazuje, że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową dotyczy zarówno ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych i nabycia wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W odpowiedzi na wezwanie, organ interpretacyjny stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej interpretacji podatkowej.

Stanowisko WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem Sądu, choć brzmienie art. 18d ust. 2 pkt 3 PDOPrU budzi wątpliwości interpretacyjne, to jednak posłużenie się wykładnią językową prowadzi do wniosku, że wymóg świadczenia lub wykonywania przez jednostkę naukową dotyczy tylko badań naukowych. Taka interpretacja uzasadniona też jest wykładnią celowościową dokonaną w związku z uzasadnieniem projektu ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767). Należy wskazać, że jej celem było zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Do poprawy stanu postrzegania polskiego szkolnictwa wyższego za granicą może przyczynić się zmiana w systemie finansowania działalności B+R, zwiększenie roli ładu korporacyjnego na uczelniach oraz zniesienie niepotrzebnych barier administracyjnych (zob. WSA we Wrocławiu z 26.7.2017 r., I SA/Wr 364/17, Legalis).

Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę. W ocenie NSA wykładnia językowa art. 18d ust. 2 pkt 3 PDOPrU14 nie daje jednoznacznych wyników, dlatego konieczne jest zastosowanie wykładni: funkcjonalnej, celowościowej i systemowej. Rezultatem takiej interpretacji jest stwierdzenie, że ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne również muszą być wykonane przez jednostkę naukową (zob. wyrok NSA z 24.10.2019 r., II FSK 3684/17, Legalis). W uzasadnieniu wyroku wskazano, że od 1.1.2019 r. treść spornej regulacji uległa zmianie. W nowym brzmieniu przepisu wskazano, że za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił jednak, że zmiana omawianej regulacji ma jedynie charakter doprecyzowujący.

Wyrok NSA z 3.12.2019 r., II FSK 34/18


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ulga na badanie i rozwój – koszty kwalifikowane
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny