Uczestnicy postępowania administracyjnego o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

A A A
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podmiot, któremu przekazano nieruchomość w trwały zarząd jest uczestnikiem postępowania administracyjnego o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

 

Grunt należący do rodziny L. został przejęty na podstawie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279). W 1947 r. poprzedni właściciele złożyli wniosek o przyznanie własności czasowej do gruntu. W 2000 r. Starosta Powiatu Warszawskiego odmówił ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, Wojewoda Mazowiecki utrzymał tę decyzję w mocy, natomiast NSA uchylił obie zaskarżone decyzje.

 

Następnie Prezydent m.st. Warszawy ustanowił na rzecz spadkodawców poprzednich właścicieli nieruchomości: Krystyny Ż., Stefana L., Stanisława L. i Jana L. prawo użytkowania wieczystego do spornego gruntu. Odwołanie od tej decyzji wniosła Kancelaria Sejmu, przy czym głównym zarzutem było twierdzenie, że Kancelaria Sejmu posiada w tej sprawie przymiot strony, ponieważ nieruchomość znajduje się w jej trwałym zarządzie, a mimo tego nie uczestniczyła w postępowaniu administracyjnym.

 

Wojewoda Mazowiecki uwzględnił odwołanie, podkreślając że zgodnie z art. 28 KPA stroną w postępowaniu jest podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, przy czym na podstawie art. 29 KPA zdolność bycia stroną posiadają także państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pomimo tego, że Kancelarii Sejmu nie przysługuje prawo rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, można uznać, że istnieje po jej stronie interes prawny w niniejszej sprawie, ponieważ nabycie zarządu trwałego rodzi określone konsekwencje, ze względu na fakt zbliżenia tej formy władania nieruchomością do najszerszego spośród ograniczonych praw rzeczowych jakim jest użytkowanie. Trwały zarząd nie jest prawem podmiotowym, jednak stanowi zakres uprawnień prawnie ukształtowanych i chronionych.

 

Spadkodawcy wnieśli skargę do WSA w Warszawie, który uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu wskazano, że została ona wydana na podstawie art. 138 § 2 KPA, zgodnie z którym organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Żadne inne, niż określone w art. 138 § 2 KPA, wady postępowania czy wady decyzji podjętej przez organ I instancji nie dają organowi odwoławczemu podstaw do wydania decyzji kasacyjnej tego typu. Natomiast Wojewoda Mazowiecki dążąc do zapewnienia udziału Kancelarii Sejmu w charakterze strony w sprawie wszczętej wnioskiem o przyznanie prawa własności czasowej – obecnie użytkowania wieczystego do gruntu, narusza nie tylko art. 138 § 2 KPA, lecz równocześnie eliminuje przewidziane w KPA tryby nadzwyczajne, które dają możliwość wznowienia postępowania stronie, która bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, lub umożliwiają stwierdzenie nieważności decyzji skierowanej do osoby nie będącej stroną w sprawie. WSA w Warszawie podkreślił również, że rozstrzyganie w 2009 r. o wniosku złożonym w 1947 r., czyli po upływie 62 lat, i niezasadne stosowanie art. 138 § 2 KPA, jest oczywistym naruszeniem przez organ administracji publicznej zasad: szybkości postępowania, praworządności, pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa, jak również wszystkich terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, określonych w art. 35 KPA.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Warszawie. W uzasadnieniu wskazał, że Kancelaria Sejmu jest jedną z jednostek organizacyjnych, którym Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa oddaje nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa. Jednostka organizacyjna wykonując trwały zarząd nieruchomości m.in.: dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem tych nieruchomości; podejmuje czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w szczególności w sprawach: dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, dotyczących podziału nieruchomości. Jest zatem podmiotem uprawnionym do udziału w postępowaniu dotyczącym wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

Wyrok NSA z 12.10.2011 r., I OSK 1909/10

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uczestnicy postępowania administracyjnego o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny