Skutki rozwiązania spółki cywilnej przed wniesieniem skargi do WSA

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga wniesiona przez spółkę cywilną, która już nie istnieje podlega odrzuceniu, nawet jeśli pod środkiem zaskarżenia podpisali się wszyscy byli wspólnicy.

W wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w tworzonej przez dwoje wspólników spółce cywilnej W., świadczącej usługi polegające na organizowaniu koncertów na rzecz stowarzyszeń charytatywnych wraz z przygotowaniem oprawy artystycznej imprez, organ podatkowy stwierdził, że przekroczono limit obrotu w wysokości 150 tys. zł, uprawniający do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. określił spółce cywilnej W. kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości 4 tys. zł. W uzasadnieniu decyzji organ podniósł, że podatniczka świadczyła kompleksową usługę polegającą na organizacji koncertu, składającą się z szeregu czynności, a opracowanie autorskiego scenariusza imprezy oraz zapewnienie konferansjerki koncertu, które to czynności w ocenie spółki cywilnej W., korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; dalej jako: VATU) były jednym z elementów tej usługi. W konsekwencji organizacja koncertu stanowiła odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 VATU, opodatkowane stawką podstawową w wysokości 23%.

Gdy Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji, spółka cywilna W. wniosła skargę do WSA w Łodzi. Sąd uznał, że skarga jest uzasadniona, bowiem organy podatkowe naruszyły przepisy prawa materialnego, tj. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) w zw. z art. 113 § 1 i 2 VATU, w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Jak stwierdzono, art. 113 § 1 i 2 VATU powinien być zasadniczo interpretowany w taki sposób, że w sytuacji, gdy wykonawca usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu imprezy kulturalnej jednocześnie zobowiązuje się do stworzenia lub odtworzenia utworu, a więc do osobistego świadczenia usługi kulturalnej w ramach tej imprezy, do wartości sprzedaży nie wlicza się wartości usługi kulturalnej. W rozpatrywanej sprawie sporne usługi mogące mieć charakter usług kulturalnych, to czynności polegające na opracowaniu autorskiego scenariusza imprezy oraz wykonanie konferansjerki. Z zawieranych przez wspólników umów wynika, że zobowiązywali się oni do tych czynności, przy czym zobowiązanie to polegało na zapewnieniu konferansjerki, co mogło oznaczać zarówno zaangażowanie konferansjera, jak i samodzielne, osobiste wykonanie tych czynności przez podatników. Mając na względzie powyższe uwagi dotyczące wykładni art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) w zw. z art. 113 § 1 i 2 VATU, organ powinien dokonać ponownej analizy świadczonych przez podatnika usług polegających na sporządzeniu autorskiego scenariusza imprezy i na prowadzeniu koncertu i ocenić, czy usługi te mają charakter usług kulturalnych w rozumieniu powyższego przepisu.

NSA uchylił zaskarżone orzeczenie i odrzucił skargę. Jak wskazano w uzasadnieniu, wspólnicy rozwiązali spółkę cywilną przed wniesieniem skargi do sądu I instancji. Jak dostrzeżono, skarga została podpisana przez oboje wspólników, jednak jako skarżącego wskazano spółkę cywilną, natomiast pełnomocnictwa dla adwokata, który sporządził skargę kasacyjną podpisali byli wspólnicy, nie wskazano jednak jednoznacznie, czy ma on reprezentować spółkę czy wspólników. NSA podkreślił, że nieważność postępowania jest brana pod uwagę z urzędu, przy czym dochodzi do niej wówczas, gdy strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej.

Wyrok NSA z 10.12.2014 r., I FSK 1809/13

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Skutki rozwiązania spółki cywilnej przed wniesieniem skargi do WSA
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny