Rozróżnienie pomiędzy syndykiem a upadłym w postępowaniu sądowoadministracyjnym

A A A

Jeśli postępowanie dotyczy masy upadłości legitymacja do występowania przed sądem administracyjnym przysługuje syndykowi, a nie upadłej spółce, która będąc stroną w znaczeniu materialnym pozbawiona jest legitymacji formalnej do występowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Postanowienie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Syndyka Masy Upadłości „K.” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podatku od towarów i usług. Syndyk wniósł skargę kasacyjną, która została odrzucona przez NSA. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że pełnomocnik nadesłał podpisane przez Syndyka pełnomocnictwo, z którego wynikało, iż radcy prawnemu udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania „K.” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Stanowisko NSA

W ocenie NSA tak sformułowane pełnomocnictwo nie czyni zadość wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej, gdyż nie dotyczy strony postępowania.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.), jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. W konsekwencji upadły, będąc stroną w znaczeniu materialnym, jest pozbawiony legitymacji formalnej do występowania w tych postępowaniach. Syndyk jest więc stroną w znaczeniu formalnym (procesowym), tzn. działa w postępowaniu we własnym imieniu, przy czym prowadzenie sporu przez syndyka odbywa się na rzecz upadłego.


Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że wejście do sprawy syndyka na miejsce upadłego jest szczególnym podstawieniem procesowym. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci legitymację do występowania w sprawach dotyczących masy, pozostaje natomiast stroną w znaczeniu materialnoprawnym jako podmiot stosunku prawnego, z którego wyniknął spór. Brak legitymacji formalnej upadłego nie jest równoznaczny z brakiem jego zdolności prawnej, tj. zdolności bycia podmiotem praw i obowiązków (zob. wyrok NSA z 14.3.2014 r., II OSK 2536/12, Legalis; postanowienie NSA z 17.11.2011 r., II OSK 2327/11, Legalis). W konsekwencji nie można uznać za prawidłowe pełnomocnictwa przedstawionego przez radcę prawnego, który sporządził skargę kasacyjną. Został on bowiem umocowany przez Syndyka do reprezentowania „K.” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, a nie reprezentowania Syndyka.

Postanowienie NSA z 26.5.2020 r., I FSK 286/20


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rozróżnienie pomiędzy syndykiem a upadłym w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny